بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مروري بر علل وابستگي به مواد در نوجوانان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عليرضا ظهيرالدين استاديار دكتري تخصصي روانپزشكي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: بررسي هاي متعدد نشان داده است كه عوامل موثر در سوء مصرف مواد در نوجوانان متعدد بوده به سه گروه تقسيم مي شوند گروهي فردي، محيطي و خانوادگي مي باشد پيشگيري از آنبراحتي با موفقيت بيشتري قابل انجام خواهد بود و عدم توجه به علل آن مشكلاتي را متوجه نوجوانان خواهد نمود. موفقيت در صورتي است كه از جوانب مختلف مورد بررسي و كنترلقرار گيرد: عوامل فردي وجود : 1- رفتارهاي تكانشي 2- پرخاشگري 3- هيجان طلبي ها 4- عدم اجتناب از خطرات 5- ناتواني در تاخير انداختن لذت طلبي 6- كمبود دسترسي به شادابي 7- فقدان مذهب 8- اختلالات رواني مانند ( اختلال سلوك،خلقي) عوامل محيطي موثر عبارتند از : اصرار مصرف توسط همگنان - فقدان دوستان طبيعي - ارتباط با افراد بزهكار و يا منحرف، در دسترس بودن مواد، عوامل فرهنگي تسهيل كننده - قوانين ملايم و سياست گذاري ها عوامل خانوادگي عبارتند از : حوادث پر استرس در خانواده - نقص نظارتي و حمايتي والدين - عدم پرورش منظم - بي توجهي والدين نسبت به مصرف مواد - مصرف والدين و يا برادر و خواهر. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.