بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي فراواني، موقعيتها، و باورهاي مصرف ترياك در سالمندان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مهران ضرغامي دانشيار دكتري تخصصي روانپزشكي , ساير آثار   عليرضا خليليان استاديار دكتري تخصصي آمار حياتي , ساير آثار   هادي تاجيك جلايري دكترا , ساير آثار   سارا خديوي سهرابي دكترا , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه: مصرف مواد مخدر، من جمله ترك اعتياد، سابقه بسيار طولاني دارد، و امروزه ازمعضلات مهم بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي محسوب مي گردد. در مورد مصرف اين مواد باورهاي مختلفي وجود دارد كه متاثر از جنبه هاي فرهنگي است. با توجه به اين كه باورها كمابيش، نسل به نسل منتقل مي گردد و سالمندان از انتقال دهنده هاي اصلي باورهاي فرهنگي محسوب مي شوند، به بررسي فراواني، موقعيتها و باورهاي موجود در مورد مصرف ترياك در گروهي از سالمندان پرداختيم. روش: اين مطالعه توصيفي بر روي جمعيت سالمند (بالاي 60 سال) بستري در بخش قلب بيمارستان امام خميني ساري در سال 1379 به صورت پرسشنامه اي (حاوي اطلاعات دموگرافيك، بيماريهاي زمينه اي و موقعيتهاي مصرف مواد) انجام شد. نتايج: سن متوسط 540 بيمار مورد بررسي 5/86 مثبت و منفي 69/94 سال بود (70/43،69/45) ، 16/3% بيماران معتاد به ترياك بودند كه 53/4% آنها را آقايان و 55/7% آنها راساكنين شهرها تشكيل مي دادند. 54% معتادان همسرشان را از دست داده بودند.4/60% آنهاسيگاري بودند و 10/4 موارد قبلا به سيگار اعتياد داشتند. 33% موارد از ترياك بعنوان مسكن استفاده مي كردند و در بقيه موارد آنرا داروي درمان پرفشاري خون، هيپرليپيدمي، ديابت، سكته مغزي، ناراحتي كليه و ... مي دانستند مصرف تفريحي در 14/7% موارد گزارش شد. در مجموع اغلب بيماران در موقعيتهاي ((منفي)) ترياك مصرف مي كردند: و موقعيتهاي ((مثبت)) زندگي كمترين موقعيتهاي مصرف ترياك در اين گروه از سالمندان بود. موقعيتهاي ((ضرورت)) در بين دو موقعيت فوق قرار داشت. در يك چهارم موارد، ترياك به توصيه پزشك مصرف شده بود 72 درصد بيماران در بالاي 45 سالگي به مصرف ترياك روي آوردهبودند. بحث: در افراد مورد مطالعه شيوع مصرف ترياك در خانمها و آقايان، ساكنان شهر و روستا و همچنين سطوح مختلف تحصيلات از نظر آماري تفاوت معني داري نداشت. اكثر بيماران در سنيني مصرف ترياك را شروع كرده بودند كه به تدريج معمولا بيماريهاي جسماني شروع مي شود و مصرف ترياك در كساني كه بيماريهاي ثابت شده زمينه اي بجز بيماري قلبي (ديابت، هيپرتانسيون، هيپرليپيدمي و سوانح عروقي مغز) داشتند بطور معني داري شايع تر ازافراد فاقد اين بيماريها بود. بيشترين شيوع مصرف ترياك در موقعيتهاي منفي زندگي، به ويژه در زمان ناراحتيهاي جسماني، مويد اين مسئله است. متاسفانه اين خرافه كه ترياك داروي درمان بخش بسياري از بيماريها است، نه تنها در سالمندان، بلكه در پزشكان ما هم ريشه دارد. لذا يكي از راهكارهاي پيشگيري اوليه از مصرف ترياك، مطرح كردن و بحث علمي راجع به اين خرافه است،و به نظر ميرسد رسانه هاي جمعي رسالت بزرگي در اين زمينه دارند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.