بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مقايسه نگرش اجتماعي در اعتياد به مواد مخدر با سه بيماري ايدز، هپاتيت نوع C,B

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سيامك ساماني دكترا , ساير آثار   لادن صادقي دكترا پزشكي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: شيوع بيماريهاي مختلف در سطح جامعه معمولا ايجاد كننده شرايط رواني خاص در افراد اجتماع مي گردد. هدف از مطالعه حاضر نيز مقايسه نگرش و احساسات اجتماعي در مورد اعتياد به مواد مخدر با سه بيماري ايدز، هپاتيت نوع C,B بوده، گروه نمونه مورد مطالعه دراين پژوهش شامل 200 زن و مرد با ميانگين سني 25/65 و انحراف معيار 12/4 بود. در اين پژوهش نوع نگرش اجتماعي و سطح اطلاعات اجتماعي درباره اعتياد به مواد مخدر، ايدز،هپاتيت نوع C,B مورد مطالعه و مقايسه قرار گرفت. جهت گردآوري اطلاعات براي اين مطالعه از يك مقياس 15 سوالي استفاده گرديد. (كه اعتبار و پاياني اين مقياس در طول مطالعه مورد بررسي قرار گرفت) نتايج اين مطالعه حاكي از آن بود كه افراد اجتماع در خصوص شيوع دو بيماري اعتياد به مواد مخدر و ايدز در مقايسه با دو بيماري ديگر (هپاتيتC,B) احساس نگراني بيشتري مي كنند. (Pillais = 0.98,p<0.001) همچنين نتايج اين تحقيق حاكي از آن بود كه افراد جامعه به ترتيب در مورد بيماري اعتياد به مواد مخدر، ايدز، هپاتيت B و نهايتا هپاتيت C داراي بيشترين اطلاعات مي باشند بيماري مورد نظر بيماري ايدز مي باشد (x=12.53,df=3,,p<0.01) بطور كلي نتايج اين پژوهش حاكي از آن بودكه احتمالا به دليل وجود نگرش منفي در باب علل بيماري ايدز و مبتلايان به اين بيماري، اين بيماري عامل بيشترين اضطراب در اجتماع مي باشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.