بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي و مقايسه نگرش اجتماعي در مورد صفات شخصيتي افراد معتاد به مواد مخدر با افراد عادي ورزشكار

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سيامك ساماني دكترا , ساير آثار   لادن صادقي دكترا پزشكي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: نتايج تحقيقات اخير پيرامون خصوصيات شخصيتي افراد معتاد به مواد مخدر حاكي از وجودصفات ويژه اي در اين دسته مي باشد. هدف از مطالعه حاضر نيز بررسي نگرش اجتماعي پيرامون صفات شخصيتي افراد معتاد به مواد مخدر و مقايسه اين صفات با افراد عادي و ورزشكار بود. در اين رابطه نگرش اجتماعي در مورد 9 صفت شخصيتي (دمدمي مزاج، اجتماعي بودن، حراف بودن، اعتماد به نفس، قابل اعتماد بودن، خود اتكائي، فعال بودن، آرامش و پرخاشگري) در افراد معتاد به مواد مخدر، افراد عادي و افراد ورزشكار مورد مطالعه و مقايسه قرار گرفت. گروه نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش شامل 250 نفر نوجوان و جوان (دختر و پسر) با ميانگين سني 25/5 و انحراف معيار 5 بود. در اين مطالعه از يك مقياس 34 سوالي استفاده شد. بخش اول اين مقياس شامل 6 سوال در مورد خصوصيات فردي و بخش دوماين مقياس شامل 28 سوال مدرج پنج نمره اي در مورد صفات شخصيتي در سه گروه مورد مطالعه بود (ضريب پاياني اين مقياس به روش باز آزمايي برابر با 82% بود) پس از تكميل اين مقياس توسط گروه نمونه، اطلاعات گردآوري شده مورد تحليل قرار گرفت. نتايج تحليلبه روش اندازه گيريهاي مكرر در مورد ديدگاه اجتماعي در باب صفات شخصيتي افراد معتادبه مواد مخدر بر سه صفت عمده شخصيتي غير قابل اعتماد بودن، اعتماد به نفس پايين وعدم آرامش تاكيد داشت (Pillais = 0/89, P<0.001) همچنين نتايج اين تحقيق حاكي از آن بود كه افراد معتاد به مود مخدر بطور معني داري در زمينه شش صفت شخصيتي اجتماعي بودن (0P=0.01)، اعتماد به نفس (P<0.005) ، آرامش (P<0.01) فعال بودن (P<0.001)، قابل اعتماد بودن (P=0.01) و خود اتكائي (P<0.001) متفاوت از افراد ورزشكار جامعه ميباشند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.