بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مطالعه فراواني سوء مصرف مواد روانگردان و ارتباط آن با وضعيت فردي و خانوادگي دانشجويان پزشكي مشهد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدرضا سرگلزايي دكترا روانشناسي , ساير آثار   محمدرضا اردكاني موقتي , ساير آثار   مهدي بلالي , ساير آثار   رضا آزاد , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: بدليل شيوع بالاي اختلالات وابسته به مواد در ايران و عوارض رواني - اجتماعي آن، پژوهش در اين رابطه مي تواند جزو اولويت هاي پژوهشهاي پزشكي كشور قرار گيرد. يكي از گروههايي كه بررسي مسايل وابسته به مواد در آنها اهميت دارد گروههاي حرفه اي (Professional) بويژه پزشكان و دانشجويان پزشكي مي باشند چرا كه علاوه بر ماهيت استرس آميزشغل پزشكي به دسترسي به برخي داروها و مواد قابل سوء مصرف براي شاغلين اين حرفه امكان پذيرتر است بنابراني با هدف مطالعه فراواني نقطه اي سوء مصرف براي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد اقدام به اين مطالعه نموديم و اين مطالعه در نيمه دوم سال 1380 انجام شد. روش كار: براي اجراي اين مطالعه پرسشنامه اي تهيه گرديد كه اين پرسشنامه فاقد اسم بوده و شامل اطلاعات كلي (سن، جنس، وضعيت تاهل، مقطع تحصيلي، وضعيت اسكان و ...) و سئوالات مي باشد. اين پرسشنامه ها توسط نمايندگان گروههاي مختلف دانشجويان انجام شد. از كل تعداد پرسشنامه هاي توزيع شده، تعداد 586 برگه برگشت داده شد كه از اين تعداد 433 نفر پرسشنامه را تكميل نمودند كه همين تعداد به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه ها در نرم افزار PE2 ثبت شده و با نرم افزار آماري SPSS و با استفاده از روش Chi-Square مورد تحليل قرار گرفتند. نتايج: با توجه به نتايج تحليلي به دست آمده از 433 نفر كه به پرسشنامه ها پاسخ داده اند تعداد 60 نفر (13/9%) سوء مصرف مواد در يك سال گذشته را ذكر كردند از اين تعداد 53 نفر (12/3%) مرد و 7 نفر (1/6%) زن بودند. از نظر مقاطع مختلف تحصيلي، 3 نفر(0/7%) در مقطع علوم پايه 5 نفر (1/2%) در مقطع فيزيوپاتولوژي، 28 نفر (6/5%) در مقطع كارآموزي و 24 نفر (5/6%) در مقطع كارورزي مشغول به تحصيل مي باشند. از اين 60 نفر، يك نفر (0/2%) زير 20 سال، 49 نفر (11/3%) بين 20 نا 30 سال و 10 نفر (2/3%) سن بالاي 30 سال داشتند. از نظر محل سكونت 9 نفر (2/1%) در خوابگاه دانشجويي، 8 نفر (1/9%) در منزل دانشجويي و 43 نفر (10%) در منزل خانوادگي سكني داشتند.از اين افراد تعداد 44 نفر (10/2%) بومي منطقه و 16 نفر (3/7%) غير بومي ميباشند. از مجموع 60 نفر، 39 نفر (9%) مجرد، 15 نفر (3/5%) متاهل و 6 نفر (1/4%) مطلقه ميباشند. از 433 نفر كه به پرسشنامه ها پاسخ داده اند تعداد 71 نفر (16/4%) سابقه مصرفدارو و بدون بيماري مشخص را ذكر ميكنند كه از اين تعداد 52 نفر (12%) مرد و 19 نفر(4/4%) زن ميباشند. از كل تعداد پاسخ دهندگان به پرسشنامه تعداد 43 نفر (10%) سابقهاي از بيماري روانپزشكي شناخته شده را ذكر ميكنند كه از اين تعداد 33 نفر (7/6%) مرد و 10 نفر (2/3%) زن بودند. با توجه به آمارهاي فوق و آزمون Chi-Square اين نتايج بدست آمد : الف- ارتباطي معني دار بين جنس و سوء مصرف مواد، جنس و سابقه بيماري روانپزشكي مشخص، جنس و سابقه مصرف دارو بدون بيماري مشخص وجود داشته و در مردان شايعتر است ب - ارتباطي معني دار بين سن و سوء مصرف مواد، وضعيت تاهل و سوء مصرف مواد وجود ندارد. بحث و نتيجه گيري: با توجه به مطالعه انجام شده و نتايج بدست آمده ارتباط بين جنسو سوء مصرف بعضي از مواد بويژه سيگار، الكل و ترياك وجود داشته و در مردان شايعتر است اين ارتباط مي تواند به علل مختلفي باشد نظير ارتباطات اجتماعي بيشتر، امكان دسترسي راحت تر به اين مواد، استرسهاي بيشتر در مردان و فراواني بيشتر بيماري روانپزشكي مشخص در مردان. عليرغم عدم وجود ارتباط معني دار بين بعضي متغيرها و سوء مصرف مواد در مطالعه انجام شده، بعضي از نتايج قابل توجه مي باشد از جمله: سوء مصرف مواد در مردان مجرد بيشتر است. در مقطع تحصيلي بالاتر سوء مصرف مواد بارزتر و قابل توجه تر است. افراد بوميدرصد بيشتري از مصرف كنندگان مواد را تشكيل مي دهند. عدم تكميل پرسشنامه توسط تعداد زيادي از دانشجويان (61/6%) قابل توجه مي باشد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.