بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مشكل فقر و علل وجود آن در سطح جهاني

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1369


سمينار: سمينار فقر و فقرزدايي -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سيداحمد محمودزاده كارشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مشكل عمده كشورهاي فقير وضعيت تغذيه مردم آن مي باشد. بطوريكه هر ساله 40 ميليون انسان گرسنه رادر جهان بهلاكت ميرساند و عمده ترين منطقه اي كه در جهان در معرض اين خطر است كشورهاي افريقائي مي باشند و ازآنجا كه زندگي 254 ميليون نفر از 400 ميليوننفر جمعيت افريقا از طريق كشاروزي و دامداري مي گذرد. عواملي مانند : عقب افتادگي كشاورزي، خشكسالي و عوامل طبيعي، عدم وجود انبار جهت ذخيره سازي غله موجب كاهش توليدات كشاورزي مي گردد و در كنار اين مشكل مسائلي چون افزايش جمعيت جنگهاي قبيله اي ومرزي ، آوارگي مردم به فقر اين منطقه دامن ميزند. در حاليكه همين دسته از كشورهاي افريقائي در دهه 60 از بزرگترين توليد كنندگان غله بوده اندو طبق آمار موجود، افريقا50 درصد زمينهاي قابل كشت جهان رادر اختياز دارد كه در صورت استفاده صحيح ميتواندتوليد خود را 100 برابر افزايش دهد كه اين دال بر استعداد بالقوه اين سرزمينها جهترفع نيازهاي خد مي باشند ولي امروزه افريقا بشدت به غله وارداتي نيازمند است تا پايان قرن بيستم از 51 كشور افريقايي ، 31 كشور درگير مشكل گرسنگي خواهند بود و فقط 28درصد از جمعيت جهان قادرند كالري خود را تامين كنند و 60 درصد بقيه به ميزان كالريغذاي مورد نياز خود دسترسي ندارند. در پاسخ به علت وجود اين مشكل برخي كمبود راههاي ارتباطي جهت انتقال سريع و به موقع آذوقه را عنوان كرده اند و پيشنهاد مينمايند كه جهت حل مشكل ميتوان با مرمت جاده ها ، حفر چاهها، جنگل كاري و احداث سدها اقداماتلازم بعمل آورد. همچنين از طرفي در سازمانهاي بين المللي طرحهائي جهت حل مشكل پيشنهاد شده است مانند تصويب كنفرانس جهاني تغذيه در مورد ذخيره سازي غلات و استفاده معقول و هماهنگ آن در سطح جهاني ولي عملاً كشورهاي توسعه يافته و در راس آنان آمريكابه تعهد خود عمل نكرد يا طرح آروشا كه توسط سازمان جهاني خواروبار ارائه شده مبني بر همكاري بين كشورهاي افريقائي جهت بالا بردن سطح خودكفائي خود كه بطور صحيح به اجرا نيامد. لذا در نهايت ملاحظه مي شود اهدافي كه جهانخواران د رلواي كمكهاي خود به كشورهاي قحطي زده و فقير دنبال مي كنند چيزي جز استفاده هاي تبليغي سياسي ني باشد. ويسنده در نامه جداگانه اي جهت برگزار كنندگان سمينار پيشنهاد مبارزه جدي با امر تكدي در سطح كشور را نموده است و سپس در مقاله ضميمه به مشكل فقر در سطح جهاني پرداخته است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.