بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي ارتباط بين پرفوراسيون زخم اثني عشر و اعتياد در بيماران بستري در بيمارستان امام رضا(ع) از سال 80-1375

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدرضا سرگلزايي دكترا روانشناسي , ساير آثار   محمد معتمدالشريعتي دكترا , ساير آثار   مجيد عمومي رودي دكترا , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: يكي از مهمترين عوارض اولسرپپتيك، پرفوراسيون مي باشد. نماي باليني اولسر پرفوره دئودنوم يا معده معمولا با درد حاد شكمي شروع شده كه بيمار لحظه دقيق شروع آن را ميداند پرزانتاسيون بيماري به طور غير كلاسيك نيز مي تواند بروز كند. در اين بررسي، پرونده بيماران بستري در بيمارستان امام رضا (ع) با تشخيص پرفوراسيون اولسر اثني عشردر يك دوره پنج ساله (80-75) مورد ارزيابي قرار گرفت و نتايج زير بدست آمد: اكثريت بيماران جنس مذكر بوده، در دهه سني چهارم مبتلا شده بودند، گروه خوني O مثبت شايعترين گروه خوني مبتلا بوده و كمتر از 10% مور تاليته بيمارستاني در پرفوراسيون اولسر اثني عشر وجود دارد. نزديك به 76% بيماران معتاد و 12% در حال ترك اعتياد بوده اند اين مطالعه نشان دادكه بيماراني كه مواد مخدر مصرف مي كردند به احتمال بيشتري نسبت به غير معتادين دچار پرفوراسيون زخم دئودنوم مي شوند ولي اين مطالعه هيچ رابطه علت - معلولي را اثباتنكرده و يك مطالعه آينده نگر براي روشن كردن پاتوژنز اين ارتباط علت و معلولي موردنياز است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.