بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي اپيدميولوژي وابستگي و سوء مصرف مواد در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بابل

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فرزان خيرخواه استاديار روانپزشكي , ساير آثار   محمدحسين جوادي لاريجاني دكترا , ساير آثار   حميد فضائلي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: مواد,وابستگي,سن,مصرف مواد,دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بابل 

چكيده: مقدمه و هدف: اعتياد (Addiction) يا معادل امروزي آن واستگي به مواد Substance dependency يكي از بزرگترين مشكلات بهداشتي، درماني، اجتماعي و اقتصادي جهان مي باشد باتوجه به عدم وجود آمارهاي دقيق شيوع اختلال فوق در گروه هاي متفاوت كشورمان و لزوموجود اطلاعات اپيدميولوژيك در مورد پديده فوق بعنوان پايه برنامه ريزي پيشگيرانه،درمان و كاهش عوارض بر آن شديم تا مطالعه اي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بابل در اين مورد انجام دهيم. روش: از بين كل دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بصورت تصادفي حدود 1000 نفر انتخاب شدند. اطلاعات توسط پرسشنامه تهيه شده و جمع آوري گرديد و توسط نرم افزار SPSS و فرمولهاي آماري مربوطه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: از بين 946 نفر 384 نفر (40/6%) پسر و 562 نفر (59/4%) دختر بودند با متوسط سني بين 20 تا 23 سال حدود 211 نفر (22/3%) سابقه حداقل يكبار مصرف حشيش، ترياكيا الكل يا دو يا سه عدد از آنها را داشتند 156 نفر (16/5%) كه 116 نفر پسر و 40 نفر دختر بودند در يكسال اخير حداقل يكبار سوء مصرف مواد را داشته اند از كل دانشجويان 47 نفر (5%) 41 نفر پسر، 6 نفر دختر مصرف دائم مواد در يكماه اخير داشته اند ازكل دانشجويان 366 نفر (38/7%) 207 (21/9%) پسر و 159 نفر (16/8%) دختر تجربه مصرف سيگار را داشتند 190 نفر (20%) از ميان كل دانشجويان 117 (12/5%) پسرها و 73 نفر (7/6%) دخترها مصرف دائم سيگار در يكماه گذشته داشته اند شايعترين سن شروع مواد 19 تا22 سال و شايعترين موقعيت شروع مصرف مهماني دوستانه بوده است. نتيجه گيري: از كل دانشجويان 5% دچار وابستگي به مواد (بجز سيگار) بودند كه شيوع در پسرها 10 برابر دخترها بوده است شايعترين مورد سوء مصرف الكل و شايعترين ماده مورد وابستگي اپيوم بوده است 20% وابستگي به سيگار وجود داشت اين مطالعه شيوع بالاي (تقريبا مشابه جمعيت بالغ كشور) وابستگي به مواد را خصوصا در دانشجويان مذكر نشان ميدهد كه ضرورت برنامه ريزي پيشگيرانه و درمان افراد بيمار را در اين آينده سازان كشور ضروري ميسازد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.