بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: هنگامه هاي سقوط

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مهدي خديوي زند , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: گروه زيادي از معتادين پس از ترك در اندك زماني سقوط مي كنند: از مراكز بازپروري وزندانها بيرون مي آيند بجاي بازگشت به خانه به آغوش فروشندگان مواد پناه مي برند، در 20 سال گذشته، از چند هزار مراجع معتاد به دفتر پژوهشهاي باليني، برخي تا 40 بارترك كرده و سقوط نموده اند و پرسشهايي را بر انگيخته اند: - آيا اين گروه سرنوشت و حوادث ويژه اي در دوران كودكي تجربه کرده اند. - در دنياي عواطف، نيازها، تمايلات، اوهام و تعارضات آنها چه مي گذرد؟ - سرگرداني آنان در وابستگي به اعتياد چه پايه اي دارد، چگونه جهت و معني پيدا ميكند؟ - چه تلاشها و شرايطي را براي بازداري آنان از سقوط يا كاهش سقوطها مي توان داشت؟ با مقايسه موردهايي كه در بازداري از سقوط موفق يوده ايم و موردهايي كه ناكام بودهاست. پاسخها و ديگاهمان را روشن مي سازيم. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.