بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي مقايسه اي علائم ناشي از قطع مواد مخدر (مورفين) در موش هاي سوري معتاد با اعتياد مكرر

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عباسعلي وفايي , ساير آثار   معصومه يعقوبي , ساير آثار   فرزانه دارليني , ساير آثار   فاطمه سجادي , ساير آثار   مرتضي جراحي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه: وابستگي به مواد مخدر از مشكلات اساسي است كه سبب ايجاد عوارض جدي در مصرف آن شده است و احتمال مي رود كه پس از ترك در دفعات بعدي اثرات استفاده از مواد مخدربر علائم قطع آن شديد باشد. لذا هدف اين پژوهش بررسي مقايسه اي علائم ناشي از قطع مواد مخدر (مرفين) در دفعات مكرر اعتياد مي باشد. مواد و روش ها: در اين مطالعه از 15 سر موش تر سوري با وزن 20 تا 30 گرم استفاده شد. كه بطور متوالي در طي سه مرحله (دوره 3 ماهه) معتاد و سپس علائم قطع در آنها ارزيابي و با هم مقايسه شدند براي معتاد كردن حيوانات از متد مارشال استفاده شد. به طوري كه حيوانات سه روز به طور متوالي و در هر روز سه دوز 75-50-50 ميلي گرم مرفين دريافت كردند و در روز چهارم دو ساعت پس از تزريق دوز 50 ميلي گرم براي بررسي علائم قطع نالوكسان به ميزان 2 ميلي گرم به ازاء هر كيلوگرم وزن تزريق شد. براي ارزيابي علائم قطع از روش مشاهده تعداد پريدن، سنجش وزن مدفوع، وزن حيوان و مدت زمان طي شده قبل از شروع علائم استفاده شد. يافته ها: نتايج نشان مي دهد كه معتاد شدن حيوان براي دفعات مكرر علائم ناشي از قطع مرفين را به طور معني داري كاهش داده است (P<./.1) نتيجه گيري: يافته هاي فوق نشان مي دهد كه احتمالا سيستم هاي مختلف اثرات مختلفي در تعديل علائم قطع مرفين دارند كه براي پي بردن به نقش سيستمهاي نروترانسميتري و ديگر عوامل مداخله گر نياز به مطالعات بيشتري احساس مي شود. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.