بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مطالعه فراواني ((انزال زودرس)) در مردان وابسته به اپيوئيد و مقايسه كفايت فلوكستين و كلومي پرامين در رفع اين اختلال پس از سم زدايي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدرضا سرگلزايي دكترا روانشناسي , ساير آثار   كامران جاويدي دشت بياض , ساير آثار   ابراهيم عبداللهيان استاديار دكتري تخصصي روانپزشكي , ساير آثار   علي اكبر ثمري مربي كارشناسي ارشد علوم تربيتي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: طبق مشاهدات باليني درمانگردان انزال زودرس يكي از شكايات شايع مردان بعد از دوره بازگيري از اوپيومها مي باشد كه در صورت عدم درمان مي تواند باعث عود مصرف شود. بنابراين نويسندگان اين تحقيق بر آن شدند تا كفايت اثر دو داروي در دسترس يعني فلوكستين و كلومي پرامين را در درمان انزال زودرس بعد از دوره بازگيري از اوپيومها را بررسي نمايند. در اين تحقيق كه بصورت توصيفي - تحليلي و از نوع كار آزمايي باليني انجام شده از بين افراديكه وابستگي به يكي از تركيبات او پيوئيدي داشتند و دوره درماني سم زدايي ونيز 2 هفته درمان نگهدارنده با آلتركسون را كه بمنزله دوره Washout لوب مي شد كاملنموده بودند. بيمارانيكه بر اساس مصاحبه باليني معيارهاي A و B ملاك تشخيصي DSM-IVبراي انزال زودرس را دارا بودند وارد پژوهش مي شدند. به اين ترتيب بيماران با روشنمونه گيري تصادفي ساده در يكي از دو گروه درماني قرار مي گرفتند. به گروه اول فلوكستين با دوز روزانه mg 10 براي هفته اول و mg 20 براي هفته دوم و به گروه دوم كلوميپرامين با دوز روزانه mg 25 براي هفته اول و mg 50 براي هفته دوم تجويز شد. براي كليه بيماران پرسشنامه اي توسط پزشك تكميل مي شد كه طي آن ميزان زودرس بودن انزال بيمار بر پايه گزارش خودش از 1 تا 5 درجه بندي مي شد. در ضمن تحقيق درجه زودرسبودن انزال هر يك از بيماران بعد از يك و دو هفته درمان مورد ارزيابي مجدد قرار گرفت. در پايان بررسي 25 نفر به علت عدم مراجعه از تحقيق خارج شدند و به اين ترتيب 18نفر از گروه كلومي پرامين و 17 نفر از گروه فلوكسين در طرح باقي ماندند و در انتهاتحليل اطلاعات با استفاده از آزمونهاي non- Parametric مشخص ساختند كه هر يك از دودارو با دوزهاي تجويز شده اثر بخشي لازم را درمان انزال زودرس اين بيماران بعد ازيك و دو هفته دارا مي باشند. ضمن اينكه بهبود بيماران در پايان هفته دوم نسبت به پايان هفته اول نيز از نظر آماري معني دار بود ولي بر اساس اطلاعات موجود نمي توان اظهار نظر كرد. اين اثر بخشي مربوط به طولاني شدن زمان درمان يا اضافه نمودن دوز دارومي باشد. اثر بخشي دو دارو در پايان هفته اول و دوم تفاوت آماري معني داري را با يكديگر نشان نداد. در نهايت اينكه بين سن، تحصيلات، نوع و روش مصرف ماده و نيز وجود يا عدم وجود انزال زودرس قبل از وابستگي در بيماران با درجه زودرس بودن انزال آنها قبل از شروع درمان و نيز پاسخ بيماران به دارو رابطه اي بدست نيامد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.