بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تاثير ويتامين ث در كاهش علائم ترك اعتياد هروئين

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): زهرا پيشنمازي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: اعتياد از جمله مسائلي است كه جوامع را به انواع مختلف درگير نموده و متاسفانه اعتياد به هروئين بدترين نوع آن مي باشد كه سيستم هاي جسمي و رواني را به خود وابسته ورهايي از آن را مشكل ساخته است. يكي از نگراني هاي خانواده و معتادين به هروئين درحين ترك، سختي عبور از مرحله ترك اعتياد و درگيري با علائم سندرم ترك اعتياد مي باشد. بمنظور كمك به اين افراد و تسكين علائم ترك اعتياد و در تحقيقي تاثير ويتامين ث برسندرم ترك اعتياد (1) مورد بررسي قرار گرفته است. بيماران در سه گروه مورد بررسي قرار گرفته اند گروه اول 30 بيمار بستري جهت ترك اعتياد هروئين، گروه دوم 10 بيمار سرپايي انتخاب شده و به آنها ويتامين ث خوراكي به ميزان mg/kg/w/day 300 به مدت چهار هفته داده شد به بيماران بستري گروه اول دروهاي رايج ترك اعتياد شامل ديازپام و مسكن نيز داده ميشد. گروه سوم افراد گروه كنترل،30 بيمار بستري جهت ترك اعتياد بودندكه تنها داروهاي مرسوم ترك اعتياد را دريافت مي كردند نتايج نشان داد دو گروهي كهويتامين ث مصرف كرده بودند 50% آنها سندرم ترك اعتياد را به طور سبك تجربه كرده بودند در مقابل افراد گروه كنترل كه تنها 6/6% آنان سندرم ترك را بطور خفيف داشتند. افراد گروه تحت درمان با ويتامين ث علائم عمده ترك اعتياد را در 10% موارد بيان مي كردند اما بيماران گروه كنترل در 65/6% موارد علائم فوق را ابزار كردند. بنابراين استفاده از ويتامين ث خوراكي در تسكين علائم ترك اعتياد هروئين موثر بودهو مي تواند بيماران را در عبور از مرحله ترك و بازگشت به زندگي سالم ياري نمايد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.