بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي نتايج درماني بيماران وابسته به مواد مخدر با استفاده از روش سم زدائي فوق سريع U.R.D طي مدت يكماهه، سه ماهه و شش ماهه در سالهاي 81-1379 در شهر تهران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدحسن بني اسد , ساير آثار   شهريار عسگري , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه : با ارائه روش سم زدائي فوق سريع (U1tra Rapid detoxification U.R.D) مرحلهسم زدايي 10-7 روزه، از دو مرحله درمان وابستگي به مواد مخدر شامل سم زدايي و درماننگهدارنده، به مدت 6-4 ساعت كوتاه شده و با كاهش قابل توجه در علائم دوره ترك، امكان ورود تعداد بيشتري از بيماران به مرحله درمان نگهدارنده را فراهم نموده است و نيز شروع سريعتر آنتاگوسيتهاي مواد مخدر براي بيمار امكانپذير گرديده است. روش اجراء: 383 بيمار تحت GA، سم زدائي و پس از 24 ساعت علائم ترك در آنها چك و پساز 72 ساعت، يكماه، سه ماه و شش ماه توسط تست نالوكسان ارزيابي گرديدند. يك گروه 85 نفري از اين بيماران تحت درمان دارويي دوكسپين 50 تا 150 mg در روز ونيز رفتار درماني شناختي و خانواده درماني گروه درماني قرار گرفتند كه نتايج درمانيدر اين گروه قابل توجه است. نتايج: در اين تحقيق 67/6% بيماران پس از URD علائم ترك نداشتند و در گروه مقايسهكه علاوه بر URD از رواندرماني فردي و گروهي و خانواده درماني و داروي دوكسپين نيزاستفاده شد اين ميزان به 80% رسيد. ميزان تداوم بيماران در دوره نگهدارنده پس از 72 ساعت 99/4% طي دوره يكماهه 78/9%،سه ماهه 51/2% و شش ماهه 46/5% بود. تداوم و پيگيري درمان در گروه مورد مقايسه پس از 72 ساعت 100% طي دوره يكماهه 97/6%، سه ماهه 72/9% و شش ماهه 61/2% بود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.