بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي سوء مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي سال تحصيلي 81-1380

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سيدعبدالمجيد بحرينيان استاديار دكتري تخصصي روانشناسي باليني عضو گروه روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي , ساير آثار   غلامحسين قائدي روانپزشكي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: سوء مصرف مواد و وابستگي به مواد يكي از مشكلاتي است كه جامعه بشري را مورد تهديد قرار داده و موجب نگرانيهاي روزافزوني در اين زمينه گرديده است، چرا كه خطري جدي و همه جانبه بشر را هدف آماج خويش قرار داده است. با توجه به نقش نيروهاي تحصيل كرده هر جامعه در فرآيند سازندگي و اداره آن جامعه و اهميت سلامت در بازدهي و كارآيي افراد و با توجه به كمبود تحقيقات در اين زمينه بر آن شديم تا به بررسي ميزان شيوع سوءمصرف مواد (سيگار، الكل، ترياك، حشيش، هروئين و داروهاي آرام بخش و ضد اضطراب غير نسخه شده توسط پزشك) در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بپردازيم. در اين پژوهش 565 نفر از دانشجويان از هفت دانشكده دانشگاه فوق با استفاده از پرسشنامه مورد بررسي قرارگرفتند. نتايج حاصله از اين پژوهش نشان داد كه در اين بررسي 68 درصد خانمها و 32 درصد آقايان شركت كرده اند. دامنه سني آنان بين 24-20 سال و 92 درصد آنها مجرد بودند. 50 درصد ساكن خوابگاه يعني غير بومي بودند. در بين افراد مورد مطالعه 82 درصد آقايان و 15 درصد خانمها حداقل يكبار از يك ماده مصرف كرده اند. در حدود 24/3 درصد آقايان و 1/8 درصد خانمها حداقل يكبار سيگار مصرف كرده اند و اين رقم در مورد آقايان 27/6 درصد و خانمها 1/1 درصد، در مورد حشيش آقايان 6/6 درصد و خانمها 0/3 درصد در مورد ترياك آقايان 7/8 درصد و خانمها 0/3 درصد، در مورد هروئين آقايان 1/1 درصد و خانمها صفر درصد و در مورد داروهاي آرام بخش و ضد اضطراب غير نسخه شده توسط پزشك آقايان14/4 درصد و خانمها 10/6 درصد هم چنين 1/7 درصد آقايان مصرف روزانه الكل دارند و در مورد داروهاي آرام بخش و ضد اضطراب غير نسخه شده توسط پزشك مصرف روزانه در آقايان0/6 درصد و خانمها 0/3 درصد بوده است. انگيزه گرايش به سوء مصرف مواد به ترتيب شامل اضطراب 34/42 درصد، كسب لذت 32/78 درصد، كنجكاوي 19/67 درصد، تسكين دردهاي جسماني13/11 درصد بوده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.