بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي نقش متغيرهاي خانوادگي در پديدآيي اختلالات مصرف مواد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدعلي بشارت دانشيار دكترا روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: اعتياد,اختلالات مصرف مواد,متغيرهاي خانوادگي,فزون حمايتگري 

چكيده: نقش موثر متغيرهاي خانوادگي در پديدآيي، تداوم و درمان سازش نايافتگي ها و اختلالاتروان شناختي يكي از يافته هاي مسلم باليني محسوب مي شود. شناخت ماهيت ارتباط اختلالات مصرف مواد با مشخصه هاي خانوادگي به دليل استلزامهاي نظري، راهبردهاي پيشگيري وراهكارهاي درماني آن بسيار مهم است. در اين پژوهش مشخصه هاي متغيرهاي خانوادگي و نقش اين متغيرها در پديدآيي اختلالات مصرف مواد در 24 مرد معتاد به مواد مخدر كه طييك دوره دو ساله به كلينيك محقق مراجعه كرده بودند بررسي شده اند. بر اساس نتايج اين پژوهش، تحميل واقعي يا سمبوليك بار سنگين مسئوليتهاي زندگي بر پسر به دليل فقدانپدر و وجود مادر فزون حمايتگر از يك سو و تقويت اعتماد به نفش كاذب وي به دلايل پيشگفته يا بر اثر موقعيت نسبتا" ممتاز اقتصادي - اجتماعي پدر (خانواده)، از مشخصه هاي خانوادگي معتادان جوان محسوب مي شوند. نتايج و استلزامهاي تحقيق در اين مقاله تبيين و تشريح خواهند شد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.