بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: سنجش تاثير تكنيك هاي طب مكمل (يوگا درماني) بر ميزان وابستگي داروئي در جوانان 25-20 ساله، تهران 1380

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): گل نساء آقا محمدي كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي , ساير آثار   عبدالوهاب باغبانيان كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه : استفاده روز افزون مواد مخدر در جهان و به خصوص در ميان جوانان مشكل بزرگيرا براي غالب كشورها به وجود آورده است. اهميت خطر اعتياد بيشتر از آن جهت است كه اكثرا نسل جوان به عنوان طلايه داران و بستر سازان فرهنگي و ... در دوره سازندگي و عمر مفيد خود معرض خطر ابتلا قرار مي گيرند. از آنجا كه مصرف ترياك به عنوان يك داروي مخدر در كشور ايران رايج تر است پژوهش حاضر تلاش مي كند تاكتيكي را براي مبارزه با اين ماده مخدر ترسيم نمايد. پژوهش حاضر تلاشي است در جهت ارائه و معرفي شيوه اي موثر در كاهش ميزان وابستگي داروئي و درمان اين وابستگي در جوانان 25-20 ساله، به اين اميد كه اين شيوه راه گشا باشد. هدف كلي: - تعيين از تكنيك هاي طب مكمل بر ميزان وابستگي داروئي در جوانان 25-20 ساله تهران. روش و متدولوژي پژوهش: اين مطالعه، مطالعه مداخله اي از نوع تجربي مي باشد. نمونهها به طور غير تصادفي در دو گروه مورد و شاهد مورد بررسي قرار گرفتند. جهت تجزيه وتحليل داده ها از نرم افزار آماري spss و آمونهاي paired samples و independent.samples استفاده شده است. يافته هاي پژوهش: تغيير ميزان وابستگي داروئي در گروه مورد مطالعه با P-value= 0/009 معني دار است. حال آن كه اين تغيير در گروه كنترل معني دار نبوده است (P-value=0/475) - مقايسه پيش آزمون گروه مورد مطالعه و گروه كنترل معني دار نبوده (P-value =0/149) حال آنكه مقايسه در پس آزمون با P-value=0/019 معني دار بوده است به عبارتي ميزانوابستگي داروئي تغيير يافته است. نتيجه گيري: با توجه به اينكه ميزان اعتياد در گروه مورد مطالعه كاهش يافته است چنين استنباط مي شود كه تكنيكهاي طب مكمل نقش به سزايي در پيشگيري و مبارزه عليه اعتياد دارند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.