بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي بوپرونورفين و كلوئيدين در سم زدائي مواد ترياكي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مهين امين الرعايا , ساير آثار   عباس عطاري دانشيار دكتري تخصصي روانپزشكي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: بوپرونورفين,سم زدائي,كلونيدين,اعتياد به مواد مخدر 

چكيده: مقدمه : براي سم زدائي (Detoxification) و درمان محروميت (management of withdrowal) مواد ترياكي روشهاي متعددي وجود دارد كه از اين ميان روشهاي داروئي كلونيدين و بوپرونورفين معايت و مزيت هايي دارد. در اين مطالعه به مقايسه اين دو دارو در درمان علائم محروميت ناشي از مواد اپيوئيدي پرداخته شده است. روشها: صد بيمار مراجعه كننده به كلينيك سلامتي و ترك اعتياد اصفهان، به صورت تصادفي ساده به دو گروه پنجاه نفري تقسيم شدند. براي گروه A از كلونيدين و براي گروه Bاز بوپرونورفين براي سم زدائي استفاده گرديد. متوسط مدت درمان براي هر دو روش ده روز در نظر گرفته شده كلونيدين با دوز 0/2-0/1 ميلي گرم سه بار در روز 3-2 روز استفاده گرديد و سپس بر حسب نياز افزايش دوز در 3-2 روز بعدي و سپس كاهش تدريجي دارو در طي پنج روز بعدي و قطع دارو بعد از 14-10 روز صورت مي گرفت. در صورت كاهش فشار خون سيستوليك به كمتر از 90 ميلي متر جيوه، درمان با كلونيدين قطع و از ساير روشهاي سم زدائي استفاده مي گرديد. بوپرونورفين با دوز متوسط 0/3mg روزانه شروع و در عرض ده روز بتدريج دوز دارو كاهش يافته و قطع گرديد. دو گروه از نظر تحمل علائم محروميت، عوارض جانبي دارو، و ميزان موفقيت در ترك اعتياد (پيگيري تا دو ماه) بررسي و مقايسه گرديدند. نتايج : در گروه تحت درمان با كلونيدين، پنج نفر(10درصد) بعلت افت فشار خون سيستوليك به كمتر از 90 ميلي متر جيوه از ادامه درمان با كلونيدين كنار گذاشته شدند. علائم محروميت در اين گروه بيشتر از گروه B بوده (0/05>P) و تحمل علائم محروميت مشكل تربود. عوارض داروئي در گروه A (كلونيدين) شامل : سردرد، ضعف و بيحالي، سرگيجه، خشكيدهان، تهوع و يبوست بود. عوارض داروئي در گروه B (بوپرونورفين) شامل: تعريق و يبوست بود. ميزان موفقيت در ترك با بوپرونورفين بيشتر از كلونيدين بود (0/05>P). بحث: در مجموع درمان علائم محروميت با بوپرونورفين نسبت به كلونيدين با عوارض جانبي كمتر، تحمل بهتر و موفقيت بيشتر همراه است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.