بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مددكاري جامعه اي در سازمان بخشي اجتماع حاشيه نشيني شهري

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1380


سمينار: سمپوزيوم حاشيه نشيني و اسكان 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سيداحمد حسيني , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: اجتماع,جامعه,نقش هاي اجتماع,سازماندهي جامعه اي 

چكيده: در جوامع ساده ابتدايي يا اجتماع سنتي افرادي زندگي مي كنند كه داراي خواست طبيعي بوده و به زمين بعنوان سفره زراعت و كشت و زرع احترام مي گذارند و آن را جزء ناموس خود مي دانندو در زيست جمعي از قوانين خانوادگي و هر آنچه كه از ديرباز دراين مقولهآموخته اند بهره مي گيرد و در زندگي روزمره درااي احساسات بوده و به خانواده وفادارمي باشند و به فرهنگ جامعه و ارزشهاي آن كه از ديرباز شكل گرفته احترام مي گذارندو اين جامعه نسبتاً ثابت و پايدار است و كم جمعيت و با وسعت محدودي است و افراد جامعه داراي نقش هاي اجتما عي محول بوده و جامعه محدود به ابعاد جغرافيايي و بومي است، مردم اين جامعه در عرفخود ازدواج هاي درون گروهي ingroup را تعقيب و داراي روابط شخصي Personap ميباشندهمه از احوال يكديگر با خبرند مسايل و مشكلات جامعه از طريق محل حل و فصل مي شود. اين اجتماع سنتي و مكانهاي غير شهري يا حتي شهرهاي سنتي كه اصطلاحاً Community ناميده مي شود ناگزير است افرادي را كه سرريز جمعيت ناميده مي شود از خود رانده و آنها را تشويق به مهاجرت از زادگاه خودكند و اين افراد به سوي كلان شهرها روي ميآورند و دركانون و بستر مكانهايي بنام حاشيه شهرها جذب مي شوند و باشهريان خود كه قبلاً به اين مكان ها روي آورده اند و يا افراد ديگري كه مانند آنها داراي سرنوشت و وضعيت مشابهي بوده اند سكني مي گزيند و معمولاً بصورت خودرو سكونت مي كنند چون اينگونه مهاجرين در رانش اوليه با قصد و نيت ترك زادگاه كوچ م يكنند ولي داراي برنامه در نقاط گيرنده مهاجرت نيستند در نتيجه خودشان تاثير گذار بر محيط نمي باشند بلكه محيط بر رويآنان تاثير مي گذارد واگر بر محيط مسكوني جديد خود تاثير گذار باشند اين نوع تاثيرات قابل سازندگي مثبت براي جامعه مسكوني جديد خود تاثير گذار باشند اين نوع تاثيراتقابل سازندگي مثبت براي جامعه مسكوني جديد خود نيست. همچنين افراد وقتي در سكونت گاههاي خودرو به زندگي مشغول مي شوند تمايل به حفظ زندگي سنتي خود دارند تا اينكه ناگزير است نوعي همساني اجتماعي با افرادي كه داراي همزيستي اجتماعي هستند ايجاد نمايد، افراد سكونت گاههاي جديد، ديگر خواست طبيعي مانند گذشته راندارند و سعي مي كنندداراي خواست عقلائي بوده چون فاقد زمين براي كشت و زرع هستند سعي مي كنند پول را جايگزين آن نمايند و چون از بستر خانواده گسترده جدا گرديده و به سبك و سياق خانوادههسته اي در آمده به جاي قوانين خانوادگي به قوانين و قراردادهاي اجتماعي دل مي بنددو سعي مي كند تفكر را به جاي قوانين احساس و تمدن را به جاي فرهنگ و معامله و دادوستد را به جاي كار و كارگري و تجارب را بجاي حرفه جايگزين كند. قبلاً كه در جامعهنسبتاً ثابت مي زيسته است در حال حاضر در جامعه متحول پرجمعيت و وسيع زندگي مي كند.افراداين جامعه بيشتر نقش هاي اجتماعي از نوع محقق دارند و ازدواج هاي ديگر قديمينيست بلكه برون گروهي Outgroup است . و روابط افراد بصورت كاركردي Functional مي گردد. اين افراد ففاقد وفاق گروهي مي شوند. و با ديگر افراد داراي تضاد فرهنگي بوده وچون دولت نيز او را جذب نكرده و به او خدماتي ارائه نمي دهد به كاركرد فردي گروهيو اجتماعي او لطمه وارد مي شود. احساس تنهايي ابتدا او را از گروههاي همزيست دور دور ميكند و سپس بيگانگي از جامعه دراو هويدا گرديده و از جامعه و در نهايت ممكن استاز خويشتن خوددور شوند و جامعه مسكوني اينگونه افراد به تدريج پيچيده شده و مسايلعام منطقه اي شكل مي گيرد ناگزير دراين مناطق كنترل مسايل و مشكلات عام منطقه اي يامحلي بدست ساكنان منطقه به تنهايي ميسر نمي شود از اين رو تخصص هاي يا ورانه نظيرمددكاري اجتماعي وارد چاره جويي و درمان گرديده تا به كاركرد اجتماعي افراد امكاناتنوعي الگوهاي پاسخ بيولوژيكي، روان شناختي يا فرهنگي- اجتماعي كه نتيجه كنش هاي متقابل بين افراد و محيط آنهاست سروسامان دهد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.