بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي عوامل اجتماعي و محيطي مرتبط با بازگشت مجدد معتادان به مصرف مواد افيوني در مراجعين به مراكز دولتي ترك اعتياد شهر همدان، 1379

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): كوروش اميني كارشناسي ارشد پرستاري , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه و هدف: يكي از جنبه هاي مهم اعتياد كه طي تلاشهاي بازدارنده، كاملا مشخص شده،بازگشت حدود 75 درصد معتادان (در ايران 50 درصد) به مصرف مجدد مواد مخدر، پس از رهايي از زندان يا مراكز بازپروري است اين موضوع مسئله اعتياد را پيچيده تر و دشوارترساخته و باعث تداعي اين پرسش مي شود كه چرا اغلب درمان و بازپروري اين افراد موفقيت آميز نبوده است؟ لذا اين پژوهش به منظور تعيين عوامل اجتماعي و محيطي مرتبط با بازگشت مجدد معتادان به مصرف مواد افيوني در مراجعين به مراكز دولتي ترك اعتياد شهر همدان انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر يك بررسي توصيفي و ابزار گردآوري داده ها مصاحبه ساختار يافته، مشتمل بر دو بخش، حاوي مشخصات فردي اجتماعي و بيانيه هايي در ارتباط با هدف پژوهش بود. عوامل مرتبط با عود اعتياد از ديدگاه معتادان، با استفاده از مقايسه چهار درجه اي ليكرت (هيچ، كم، متوسط و زياد) رتبه بندي شد. جامعه پژوهش را مردان 60-15 ساله كه حداقل يك بار جهت ترك (قطع مصرف) اقدام داشتند، تشكيل مي داد. تعداد نمونه 96نفر و نحوه انتخاب به صورت در دسترس بود. يافته پژوهش: نتايج پژوهش در ارتباط با مشخصات فردي واحدهاي مورد پژوهش نشان داد كه 71/2 درصد مددجويان در گروه سني 40-21 سال قرار داشتند، 71/8 درصد متاهل و 63/5 درصد آنها ساكن شهر بودند. ضمنا 41/6 درصد حداقل يك بار سابقه ترك داشتند كه علت 31/2 درصد قطع مصرف قبلي آنها حفظ آبروي خود و خانواده بوده است. در مورد هدف پژوهش، يافته ها نشان داد كه : 1- مهمترين عامل بين فردي مرتبط با عود از ديدگاه معتادان ((معاشرت با دوستان معتاد و منحرف)) با فراواني 79/1 درصد- در مقياس رتبه بندي در سطح زياد - مي باشد. 2- مهمترين عامل شغلي ((بيكاري)) با فراواني 65/6 درصد در سطح زياد است. 3- در عوامل اقتصادي، ((فقر)) با فراواني 59/4 درصد مهمترين عامل مي باشد. 4- مهمترين عامل خانوادگي مرتبط با عود، براي افراد مجرد ((برخورد نامناسب خانواده، پدر، مادر و ...)) با فراواني 100 درصد، و ((برخورد بد همسر و فرزندان)) براي افراد متاهل با فراواني 57/1 درصد در سطح زياد است. نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش مي توان گفت كه آموزش و مداخله در جهت روشهاي قاطعيت و تغيير در سبك زندگي به مددجويان، و روابط بين فردي و مدارا با مددجو بعد از قطع مصرف مواد به اعضاي خانواده ضروري است. ضمنا" توصيه مي شود مسئولين نيز در جهت ايجاد بستري مناسب براي اشتغال اين دسته از معتادان، بيش از پيش تلاش نمايند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.