بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي ميزان شيوع خودكشي در معتادان خود معرف بهزيستي زنجان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): قدرت الله انصاري پور دكترا , ساير آثار   مينا هنربخش دكترا , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: سوء مصرف مواد در جامعه فعلي ما يكي از مشكلات پزشكي، اجتماعي، و اقتصادي نيز به شمار مي رود. در بين كساني كه به سوي مصرف مواد و يا به اصطلاح به اعتياد مبتلا هستندتعدادي از آنها افكار خودكشي دارند و تعدادي ممكن است اقدام به خودكشي كنند و گروهي پس از اقدام به خودكشي نجات پيدا كنند و گروهي ممكن است خودكشي موفق داشته باشند. در مطالعه ما تعداد 215 نفر از مراجعين به مركز باز تواني سرپائي معتادين بهزيستيزنجان مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفتند. كه از تعداد 211 نفر مرد و 4 نفر زن بودند. اطلاعات دموگرافيك مشتمل بر سن، جنس، زمان اعتياد، وضعيت تاهل، وضعيت شغلي، وضعيتاقتصادي و ميزان تحصيلات آنها جمع آوري شد. اغلب اين افراد در گروه سني 25 تا 34 سال قرار داشتند. بيشترين ماده مصرف شده ترياك بوده است كه اغلب به صورت تدخين مصرف مي كردند، 4 نفر از كل مراجعين اقدام جدي بهخودكشي كردند كه خودكشي آنها موفق بوده است كه از نگاه روانپزشكي بسيار پر اهميت است و مي تواند هشداري مهم براي روانپزشكان، روانشناسان، مددكاري و مسئولين محترم بهداشت درمان و آموزش پزشكي كشور و كليه كسانيكه به نوعي با افراد معتاد سر و كار دارند باشد. در نتيجه موارد پيشگيري از خودكشي در معتادين موضوعي قابل تامل و بررسي بيشتر مي باشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.