بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تعيين ميزان رضايت از كيفيت خدمات ارائه شده در مركز خود معرف استان زنجان از ديد معتادين مراجعه كننده 1380

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): گل نساء آقا محمدي كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي , ساير آثار   0 اكبري , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هدف: مطالعه حاضر جهت ارزيابي كيفيت خدمات مركز خود معرف استان زنجان از ديد مصرف كنندگان خدمات كه معتادين داوطلب جهت ترك مواد مخدر مي باشند در سال 1380 صورت گرفت. روش پژوهش: مطالعه توصيفي مي باشد، گردآوري اطلاعات با استفاده از پرسشنامه تدوينشده در اين زمينه كه در برگيرنده ميزان رضايت آنها از ابعاد مختلف خدمات مركز ويژگيهاي خدمات و مهارت فني پرسنل و ... مي باشد. يافته ها: بالاترين ميزان رضايت در حيطه هاي: روابط انساني با 78/9%، امنيت مركز از نظر اطلاعات ارائه شده با 61% و دسترسي زمانبا 57/7% مي باشد. بالاترين ميزان نارضايتي در حيطه هاي : مديريت مركز با 80/5%، دسترسي اقتصادي با 68/3% و مقبوليت مركز و دسترسي فيزيكي به خدمات مركز با 67/5% بوده است. نتيجه گيري: عملكرد موثر خود معرف، مستلزم به كارگيري مديريت شايسته، توجه به مشكلات اقتصادي معتادين و توجه به محل استقرار مركز خود معرف مي باشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.