بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي ميزان آگاهي بيماران معتاد بستري در بخش هاي عفوني و روان و اعصاب بيمارستان شهيد بهشتي زنجان درباره نحوه ابتلا و و انتقال و پيشگيري و درمان بيماريها ايدز و هپاتيت

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): علي امانتي دكترا , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: بررسي ميزان آگاهي بيماران معتاد بستري در بخش هاي عفوني و روان و اعصاب بيمارستانشهيد بهشتي زنجان درباره نحوه ابتلا و انتقال و پيشگيري و درمان بيماريها ايدز و هپاتيت و شيوع اين بيماريها در معتادان و مخصوصا" معتادان تزريقي از تاريخ خرداد 80 تا شهريور 81 مقدمه : در اين مطالعه ما قصد داشتيم كه اطلاعات اپيدميولوژيك و دمو گرافيك معتادان بستري و ميزان آگاهي آنها از ايدز و هپاتيت و شيوع آين عفونتها را در آنها بدست آوريم. روش كار: پرسشنامه تهيه شده جهت اين مطالعه با نظر اساتيد عفوني و روان پزشكي و همچنين اساتيد آمار كه در زمينه HIV مطالعات قبلي داشته اند بود كه شامل چهار بخش بهترتيب زير بود: بخش مربوط به اطلاعات دمو گرافيك، بخش مربوط به آگاهي در مورد ايدز، بخش مربوط به آگاهي در مورد هپاتيت و بخش آخر درباره اطلاعات در زمينه اعتياد و همچنين نتايج آزمايشات. بخش اول شامل اطلاعات در زمينه سن، جنس، ميزان تحصيلات، شغل، و محل سكونت و تعدادفرزندان و وضعيت تاهل بود. بخش دوم در مورد آگاهي و نگرش در مورد ايدز بود كه شامل اطلاعات در زمينه نام بيماري، عامل بيماري، علائم باليني مرحله پرودرومال (اوليه) بيماري ايدز (9 سئوال)، راههاي انتقال بيماري (13 سئوال)، روشهاي پيشگيري بيماري (5 سئوال)، گروههاي در معرض خطر (5 سئوال) و بيشترين وسيله ارتباط جمعي كه بيمار اطلاعات خود را از آن بدست آورده بود، مي شد. بخش سوم در مورد نگرش بيمار درباره هپاتيت با همان قسمتهايي كه درباره بيماري ايدزبود ادامه مي يافت و بخش چهارم روش استفاده از مواد مخدر، مدت زمان مصرف و مدت زمان استفاده به صورت تزريقي (در صورت وجود) و استفاده از سوزن و سرنگ مشترك و نتايج آزمايشات درباره HIV,HCV,HBV بود. پرسشنامه به وسيله مصاحبه حضوري و پرونده بستري بيمار تكميل مي گرديد و سپس اطلاعات لازم از روي پرسشنامه فوق جمع آوري و طبقه بندي شدند. نتايج: 1- تعداد كل بيماران مورد مطالعه قرار گرفته 80 نفر بودند كه از بين آنها 71 نفر(75/88%) مرد و 9 نفر (25/11%) زن بودند. متوسط سني Mean age بيماران مورد مطالعه 31/94 سال بود كه طيفي از 14 تا 69 سال داشت. 2- از سئوالات گروه ايدز در مورد علائم وراههاي انتقال و پيشگيري 7 نفر (45/10%) پاسخ ضعيف دادند. 35 نفر (24/52%) پاسخ درحد متوسط و 25 نفر (31/37%) پاسخ در حد خوب دادند. در مورد هپاتيت 16 نفر (40/25%)پاسخ ضعيف، 21نفر (33/33%) پاسخ متوسط و 26 نفر (27/41%) پاسخ خوب داده بودند. 3- بيشترين راه استفاده از مواد مخدر تدخين بوده است كه 51 نفر (10/67%) بود و 9 نفر (84/11%) نيز فقط از روش تزريق استفاده مي كردند. ولي كلا" 36 نفر (36/47%) از روش تزريقي نيز به همراه ساير روشها استفاده كرده بودند. 4- بيشترين مدت استفاده مواد مخدر 25 سال بود كه 3 نفر (3/85%) بودند. بيشترين ميزان مصرف داروهاي تزريقي 124 ماه بود كه 2 نفر (56/2%) بودند. 5- 12 نفر (38/15%) از بيماران مورد مطالعه از سرنگ مشترك استفاده كرده بودند. 6- 36 نفر از افراد مورد مطالعه ازروش تزريقي براي اعتياد استفاده كرده بودند كه در اين گروه سن متوسط اعتياد چه به همان روش و چه در كنار ساير روشهاي مورد استفاده489/6 سال بود كه نسبت به متوسط سني براي اعتياد به ساير روشها به غير از تزريقي بيشتر بود. (متوسط سن براي ساير روشها = 47/5 سال). طيف سالهاي اعتياد از 1/0 سال تا22 سال بود متوسط سن كساني كه از روش تزريقي جهت اعتياد استفاده كرده بودند 92/29سال بود و اين در حالي بود كه نسبت به گروهي كه از ساير روشها استفاده مي كردند سنپايين تري بود. (متوسط سن افرادي كه از ساير روشهاي اعتياد استفاده مي كردند = 59/33 سال). 7- از ميان افرادي كه از روش تزريقي استفاده مي كردند. 12 نفر (33/33%) از سوزن وسرنگ مشترك استفاده كرده بودند. از كساني كه از روش تزريقي ستفاده كرده بودند 32 نفر (88/88%) مذكر و 4 نفر (11/11%) مونث بودند. 8- از كساني كه مبتلا به ايدز بودند هر دو نفر مذكر بودند، هر 5 نفر كه مبتلا به هپاتيت B نيز مذكر بودند. از كساني كه مبتلا به هپاتيت C بودند 12 نفر مذكر و يك نفرمونث بود (30/92% در برابر 70/7%) از افراد مورد مطالعه 75/28% زير 25 سال و 25/71% بالاي 25 سال سن داشتند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.