بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نقش نالتر كستون در درمان بيماران وابسته به مواد مخدر

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): اصغر ارفعي دكترا , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: اعتياد به مواد مخدر نه تنها مشكل كشور ما بلكه يك معضل جهاني است. سردمداران و مسولين بلند پايه كشورها در ملاقات با يكديگر حتما" مقداري از وقت خود را به اين مسئلهاختصاص مي دهند. يكي از داروهاي جديد كه در درمان افراد مبتلا به مواد مخدر مورد استفاده قرار مي گيرد نالتركسون مي باشد. نالتركسون يك آنتاگونيست اوپيوئيدي مي باشد كه در سال 1965ساخته شده است. FDA نالتركسون را براي درمان معتادان به مواد مخدر و براي درمان وابستگي هاي الكليتصويب نموده است اين دارو 100 ميلي گرم از نالتركسون تقريبا" بطور كامل پاسخ هاي عيني و ذهني 25 ميلي گرم هروئين داخل وريدي را آنتاگونيزه مي كند. اين دارو با كاهشاشتياق مربوط به كاهش فوري موجود از اثرات مواد مخدر داراي نتايج روانشناختي مثبت است. استفاده از نالتركسون در 10-7 روز پس از امساك كامل از مواد مخدر يا پس از روش دتوكسيفيه سريع امكان پذير است. استفاده از مواد مخدر زياد براي غلبه بر بلوك ايجاد شده در اثر نالتركسون مي تواندخطرناك باشد. عوارض نالتركسون شبيه علائم محروميت از مواد مخدر است مثل تهوع، استفراغ، اسهال، دردشكم، اضطراب، بيقراري، ديسفوري، هيپرتانسيون خفيف، سر درد و بيخوابي. در جراحي هاي انتخابي قطع درمان نالتركسون 72 ساعت قبل از عمل توصيه مي شود. دوز توصيه شده براي بيماران وابسته به مواد مخدر و الكلي 50 ميلي گرم در روز است. در اصل مقاله راجع به مزيت هاي نالتركسون، فارماكينتيك، فارماكوديناميك، مكانيسم اثر، اثر روي ارگانها و سيستم هاي خاص، روش هاي مسموميت زدائي مواد مخدر، احتياطات وعوارض جانبي، تداخل داروئي و دوز دارو و طرز اداره نمودن بيمار اشاره خواهد شد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.