بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي تاثير نقش خانواده و گروه همسال در گرايش جوانان به استعمال سيگار، در دانشگاه علوم پزشكي اروميه

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): نوريه اميرزاده , ساير آثار   جميله اميرزاده , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: يكي از مسائلي كه مشكلات فراواني براي جامعه بوجود آورده مسئله اعتياد روزافزون بهمواد مخدر در بين نسل جوان است. سهولت تهيه و قبح اجتماعي اندك استعمال سيگار يكي از علل تمايل مردم بويژه نوجوانان و جوانان براي مصرف سيگار است. با توجه به تحقيقاتانجام شده سيگار افراد را در مقابل بيماريهايي مثل ناراحتي ريوي، ناراحتي گوارشي،انواع سرطان و ... شديدا" خلع سلاح ميكند. علاوه بر ضررهاي جسمي و رواني، مصرف سيگار زمينه و مقدمه روي آوردن به ساير مواد مخدر محسوب مي شود با توجه به اينكه عضويتدر گروه همسالان در طي دوره نوجواني و جواني از ديگر دوره هاي زندگي اهميت بيشتري دارد، لذا يكي ديگر از علل استعمال سيگار توسط اين قشر معاشرت با دوستان سيگاري است.بنابراين به منظور بررسي تاثير نقش خانواده و گروه همسالان در گرايش جوانان به استعمال سيگار در دانشگاه علوم پزشكي اروميه يك مطالعه توصيفي انجام گرفته است. جهت گردآوري اطلاعات از پرسشنامه تهيه شده توسط پژوهشگران كه حاوي سوالاتي در موردمشخصات دموگرافيك و سوالاتي در رابطه با اهداف پژوهش بود استفاده شده، نمونه گيريتصادفي بوده و جهت دستيابي به اهداف پژوهش از آمار توصيفي استفاده شده است. نتايج پژوهش حاكي از آن است كه 36% پدر، 8%مادر، 14% برادران يا خواهران جوانان سيگاري اعتياد به سيگار داشته و از طرفي ديگر 62% از همكلاسيهاي صميمي آنان و 64% از دوستان غير همكلاسي آنان معتاد به سيگار بوده اند. با توجه به نتايج بدست آمده نقش خانواده و گروه همسالان در اعتياد به سيگار جوانانمحرز و آشكار مي باشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.