بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مقايسه ويژگيهاي خلقي و ادراكي در كودكان با والدين معتاد و كودكان با والدين غير معتاد با استفاده از آزمونهاي تصوير آدمك گوديناف و آزمون پيشرفته ادراكي - بينايي فراستيگ

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محبوبه البرزي دكترا روانشناسي تربيتي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه و اهداف : بهترين ابزار براي بررسي ويژگيهاي خلقي و ادراكي كودكان استفاده ازتصاوير و نقاشي است. نقاشي كودك يك پيام است، آنچه را كه او نمي تواند به لفظ درآورد، با نقاشي به ما انتقال مي دهد. بررسي و درك "زبان" نقاشي، اطلاعات ارزنده اي دراختيار والدين، مربيان روانشناسان و همه كساني مي گذارد كه خواهان درك و دريافت راز و رمز جهان كودك هستند. كودك همه مسائل زندگي خود را به واسطه نقاشي به تجربه درمي آورد، خود را مي آزمايد و "من" خويشتن را بنا مي كند. خطوط ترسيمي، انعكاسي از دنياي هيجاني او هستند و نقاشي به تنهايي به منزله جهاني است كه بموازات افزايش هوشياري و دگرگوني هاي كودك متحول مي گردد. (دادستان، 1374) روش اجراء: در پژوهش حاضر ويژگيهاي خلقي و ادراكي - بينايي كودكاني كه والد معتاد(پدر) دارند با كودكاني كه والد سالم دارند مقايسه شدند. براي اين منظور نمونه اي شامل بر 30 كودك پسر در گروه سني 5-4 ساله (15 كودك پدراني داشتند كه مواد مخدر مصرفمي كردند و 15 كودك در گروه مقايسه كه پدران آنها هيچگونه مواد مخدري مصرف نمي كردند) از ميان مهدكودكهاي شهرستان شيراز بصورت تصادفي انتخاب گرديدند. كودكان از سطحاقتصادي اجتماعي متوسط انتخاب گرديدند. بمنظور انجام پژوهش از دو ابزار استفاده گرديد : آزمون تصوير آدم گوديناف: اين آزمون توسط گوديناف (1926) و هاريس (1963) براي تعيين هوش كودكان تهيه گرديد. در ديدگاه آنان ترسيم آدمك آشكارا با تحول هوشي مطابقت دارد. علاوه بر اين بر اساس تحليل محتوا و همچنين با توجه به سبك ترسيمي كودك مي توانبه سازمان يافتگي روانشناختي وي پي برد. در تحقيق حاضر بر اساس ويژگيهاي ترسيم 10بعد از ويژگيهاي خلقي كودك بررسي مي گردد اين ابعاد شامل : 1- هيجان پذيري - هيجانناپذيري 2- ملايمت - خشونت 3- شادي - افسردگي و اضطراب 4- حسي نگري - بازداري 5-صداقت - دروغگويي 6- خوددوستداري 7- ناپايداري رواني - حركتي 8- احساس رها شدگي 9-احساس كهتري 10- احساس گنهكاري مي باشد. 2- آزمون پيشرفته ادراكي - بينايي فراستيگ: اين آزمون وسيله اي براي بررسي مشكلاتيادگيري كودكان است كه در پنج مهارت ادراكي - عملياتي را اندازه گيري مي كند اين پنج مهارت شامل : 1- آزمون هماهنگي حركتي چشم و دست 2- آزمون تشخيص متن، زمينه 3- آزمون ثبات شكل 4- آزمون وضعيت در فضا 5- آزمون روابط فضايي نتايج و بحث و نتيجه گيري مقايسه توصيفي دو گروه كودكان در آزمون تصوير آدمي گوديناف در ابعاد مختلف نشان ميدهد كه از ميان ابعاد فوق در 5 بعد شادي - افسردگي، اضطراب، صداقت - دروغگويي، احساس كهتري، احساس گنهكاري و ناپايداري رواني حركتي ميان دو گروه تفاوت وجود دارد. بدين ترتيب كودكاني كه والد معتاد دارند اضطراب بيشتر، احساس كهتري، احساس گنهكاري، وناپايدار رواني حركتي بيشتري از خود نشان مي دهد و از طرف دروغگويي در آنها مشهودتر است ليكن در ابعاد ديگر تفاوت چنداني ميان آنها مشاهده نگرديد. در آزمون ادراكي - بينايي فراستيگ كودكاني كه والد معتاد دارند در آزمون روابط فضايي و وضعيت در فضا تفاوت مشهودي نسبت به گروه مقايسه داشتند. به عبارت ديگر در اينگروه مشكلات يادگيري بيشتر وجود دارد و نياز به برنامه هاي آموزشي است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.