بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي اختلالات شخصيتي (كلاستر B) در 50 نفر معتاد به انواع مواد مخدر

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): اميرمسعود احمدي دكترا روانپزشكي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: اعتياد,اختلال شخصيت,كلاستر B,تست تشخيص ميلون,معتاد 

چكيده: مقدمه : اعتياد به عنوان يك معضل بهداشتي بزرگ در جامعه امروز محسوب مي شود. نظر بهاهميت اين موضوع و همراهي ساير اختلالات روانپزشكي با آن به خصوص اختلالات شخصيت (كلاستر :خوشه) B لازم ديده شد، تا مطالعه اي بر روي معتادان مراجعه كننده به مركز خود معرف سلمان سازي انجام گردد. مواد و روشها: اين بررسي يك مطالعه توصيفي مقطعي مي باشد، كه بر پايه اطلاعات پرسشنامه و تست تشخيصي ميلون (Millon Clinical - Multiaxial inventory- MCMI) از 50 نفر از معتادان مراجعه كننده به اين مركز از مهر 78 الي تير 79 بدست آمده است. يافته ها: بر اساس يافته هاي اين مطالعه اختلال شخصيت كلاستر B شايع ترين اختلال شخصيتي موجود بود. در معتادان كلاستر B نسبت افراد متاهل به مجرد 1/4 بوده است. سطحتحصيلات افراد 40% زير ديپلم، 60% ديپلم و بالاتر بود. 80% از افراد شهرنشين، 20% مهاجر از روستا به شهر و هيچيك ساكن روستا نبودند. 80%از آنها در فاميل درجه يك معتاد نداشتند. و در 20% آنها در فاميل درجه يك معتاد وجود داشت. 60% در گروه سني 20-15 سالگي شروع مصرف مواد داشتند و در 40% بالاي 25 سالگي شروع كردند. در همه افراد، مصرف سيگار و ترياك وجود داشت و 40% از شيره و هروئيننيز استفاده كردند. 20%، مصرف مرفين و مواد ديگر را نيز ذكر كردند. 80% از اين افراد سابقه تغيير شغل نداشتند و هيچ يك بيكار نبوده اند. نيتجه گيري : در اين مطالعه اختلالات شخصيت كلاستر B با فراواني بالا (20%) مشاهده شد. اين نتيجه و همچنين شروع مصرف مواد در سنين پايين در افراد داراي اين اختلال،مشابه مطالعاتي است كه در ديگر كشورها انجام شده است، اما تفاوتهاي موجود در سايراطلاعات را مي توان به علت شرايط خاص مركز مورد مطالعه ما دانست. به هر حال لزوم توجه بيشتر به مسائل روانپزشكي در درمان و نيز پيشگيري اعتياد احساس مي گردد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.