بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي اثر مورفين بر روي سلولهاي سيستم تنفسي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): معصومه احمدي زاده دكترا سم شناسي و ميكروآناتومي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: اعتياد به مرفين يك معضل بزرگ اجتماعي است. نتايج تحقيقات ما بر روي معتادان به مرفين نشان داده اختلالات تنفسي از عوارض عمده اين تركيب مي باشد كه با گزارشات ارائهشده همخواني دارد. از آنجائيكه اثر مرفين بر روي سيستم تنفسي گزارش شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسي اثر مرفين بر روي سلولهاي سيستم تنفسي مي باشد. براي انجام اين تحقيق از موشهاي صحرايي نر بالغ استفاده گرديد. مرفين در دوزهاي 30،60،90 ميلي گرمي به ازاء هر كيلوگرم وزن بدن و يا حلال آن (بعنوان كنترل) از طريق تزريق داخل صفاقي روزانه به مدت 8 روز متوالي به حيوانات داده شد. 24 ساعت بعد از آخرين تزريق حيوانات كشته و بافت هاي تراشه و شش جدا و در فرمالين10 درصد فيكس گرديد. پس از انجام مراحل تهيه بافت و رنگ آميزي با تولوئيدين بلو و هماتوكسيلين و ائوزينبا استفاده از ميكروسكوپ نوري بافتها مورد بررسي قرار گرفتند. مرفين بصورت وابستهبه دوز موجب آسيب در سلولهاي مجاري هوائي و شش، سلولهاي مژه دار و غير مژه دار ترشحي و همچنين پنوموسيت II,I شده است. ضخيم شدن ديواره آلوئولي نيز ملاحظه گرديد. با توجه به اينكه مرفين تحت تاثير آنزيم هاي سيتو كروم P450 زيست دگرگوني مي يابد نتايجتحقيق حاضر پيشنهاد مي نمايد سلولهاي تنفسي قدرت زيست دگرگوني مرفين را دارند و محصولات سمي ناشي از زيست دگرگوني موجب آسيب در سلولهاي سيستم تنفسي مي شود. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.