بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: دختران كارگر در هند

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آذر 1367


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): نيرا بورا , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: نشريه كار و جامعه 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: اين مقاله محورهاي زير را مورد بحث قرار داده است. نمودار جمعيتي كار بر اساس نوع جنس ارزش اقتصادي كودكان و گرايش هاي والدين سياست رسمي نتيجه گيري اين مقاله به همراه جدول و نمودار ارائه گرديده است. نتيجه گيري بطور خلاصه ميتوان گفت كه تفاوت معناداري بين موقعيت كارگران دختر و پسر در خانوارو در بخش هاي كشاورزي و صنايع سازمان نيافته وجود دارد. اين تفاوت ها به شيوه هايگوناگون خود را نشان مي دهد مانند: نوع كار بر اساس جنسيت، ارزش نسبت داده شده به اين گونه كار و تاثير آن بر گرايش هاي والدين و دستيابي به آموزش، در نتيجه برخي محدوديتهاي فرهنگي كودكان دختر در بخش سازمان نيافته به دليل خطر براي تندرستي آنها ازكارهايي مانند كار در معدن و برخي كارگاهها و كارخانه ها معاف مي شوند. چنين عقيدهقالبي باعث مي شود كه وي در خانه بماند و به مادرش كمك كند هنگامي كه وي از انظاردور بماند از دلها نيز بيرون مي رود. به عنوان يك كودك ارزش وي كاستي مي پذيرد، دستيابي برابر به آموزش از وي دريغ مي شود و اغلب از كسب مهارت باز مي ماند و در زندگي زنانه خود همه فشارهاي مضاعف گذشتهرا به دوش خواهد كشيد. تضادي كه برنامه ها، سياست ها و قانون با آن روبرو هستند ايناست كه براي كارگران دختر امكان رشد، تغيير و آزادي را فراهم سازند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.