بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بيكاري و علل آن

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آذر 1377


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): داود فرايدي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: نشريه كار و جامعه 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه: بيكاري ناشي از رشد جمعيت و مهاجرت جمعيت مناطق كمتر رشد يافته جهان در قرن بيستم دچار چنان رشدي شده كه در تاريخ بيسابقه است. در بسياري از اين مناطق، با آنكه ميزان حاصلخيزي زمين كاهش مي يابد، احتمالا" جمعيت باز هم سريعتر رشد خواهد كرد. همزمان با رشد جمعيت، سيل مهاجرتهاي بزرگ از سوي روستاها به شهرها ادامه خواهد يافت. شهرهاي بزرگ كشورهاي فقير جهان تاكنون به سرعت گسترش يافته اند، بي آنكه شرايط زندگي نامطلوب روستانشينها يا آنهائي كه به دنبال لقمه اي نان به اين شهرها هجوم آورده اند بهبود يابد. از طرفي، مهاجرت از مناطق روستائي نيز موجب تثبيت وضع اقتصادي اين روستاها نشده است. نرخ رشد جمعيت اين روستاها، همچون گذشته همچنان بالاست و رمقزمينها و ساير منابع غذائي كشيده مي شود و هر روز مشكلي بر مشكلات پيشين افزوده ميگردد. نيروهاي جوان و فعال مهاجرت مي كنند و آنها كه مي مانند نيروي كافي ندارند تاكشاورزي را رونق دهند. از سوي ديگر، مراكز شهري بزرگ هم براي پذيرش توده هاي ميليوني روستائي روز به روز با مشكل بيشتري رو به رو مي شوند. در شهرها امكانات اشتغال براي آنها وجود ندارد و اميد دستيابي اين افراد به سطح زندگي مورد انتظارشان نيز روزبه روز كمتر مي شود. اين فراگير شهرنشيني و تراكم جمعيت در شهرها ناشي از سيل مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ است صدها ميليون نوجوان و جوان در جستجوي كار وزندگي بهتر به شهرها سرازير مي شوند. چرا اينها سرزمين خود را ترك مي كنند؟ چرا در جايي كه زندگي مي كنند كاري پيدا نميكنند و زندگي رضايت بخش ندارند؟ چرا والدين و اجداد آنها در زادگاه خود مي ماندندولي آنها نمي مانند؟ مهاجرت از روستا به شهر، نشانه، عارضه، و پيامد تحول اجتماعي بزرگي است كه در بيشتر كشورهاي در حال توسعه پديد آمده است. برخي از آنها از صد سال پيش دستخوش اين تحولشده اند (امريكاي لاتين) و برخي اين تحولات را از چند دهه پيش آغاز كرده اند (تقريبا") نبايد فراموش كنيم كه بيشتر اين كشورها زماني مستعمره كشورهاي صنعتي جديد بودند. از آنجا كه جامعه هاي روستائي اين سرزمين بيش از پيش در نظام صنعتي و تجارتي جهان ادغام مي شوند، نظام اقتصادي و اجتماعي سنتي آنها دچار از هم پاشيدگي مي گردد. اين مقاله در ادامه محورهاي زير را مورد بحث قرار داده است نظريه اشتغال كلاسيك تاثير حداقل مزد بر مهاجرت نيروي انساني علل بيكاري در ممالك عقب نگهداشته شده (جهان سوم) خلاصه اي از انواع بيكاري و علل آن فرازهايي از مقاله امروز روستائيان حتي در روستاهاي دور افتاده براي خريد كالاهي مورد نياز خود از پول استفاده مي كنند و نظام پولي جاي داد و ستد كالا به كالا را گرفته است. متاسفانه هيچيك از اين اقدامات نتوانسته است به هدف برسد، سيل مهاجرت از روستاها به شهرها را متوقف كند، يا جمعيت شهرهاي بزرگ را كاهش دهد. علت اين امر چه بود؟ اين مقاله همراه با تصوير و نمودار ارائه گرديده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.