بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: سياست اشتغال زايي و مقابله با فقر و محروميت

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آذر 1377


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): بهناز سيف الهي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: نشريه كار و جامعه 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: قسمت دوم مقدمه: اقتصاد و امور مالي: مطابق اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: براي تامين استقلال اقتصاديجامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد با حفظآزادي او، اقتصاد ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود: 1- تامين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پروزش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه. 2- تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادنوسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار را ندارند، در شكلتعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي مي شود و دولت را به صورت كارفرماي بزرگ مطلق درآورد.اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يكاز مراحل رشد صورت گيرد. 3- تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي وشركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد. 4- رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشياز كار ديگري. 5- منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام. 6- منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمايه گذاري، توليد، توزيع و خدمات. 7- استفاده از علوم و فنون تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور. 8- جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور. 9- تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي، صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند وكشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند. اين مقاله در ادامه محورهاي زير را مورد بحث قرار داده است. اقدامات حمايتي دولت براي اشتغال زايي و مقابله با فقر و محروميت نتيجه گيري و پيشنهادات  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.