بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: سياست اشتغال زايي و مقابله با فقر و محروميت

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: بهمن 1377


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): بهناز سيف الهي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: نشريه كار و جامعه 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: قسمت اول مقدمه از ميان امتيازات اجتماعي متعددي كه در جوامع بشري وجود دارد، سه امتياز خيلي مهمبه نظر مي رسد كه عبارتند از : درآمد، قدرت و اعتبار (پرستيژ اجتماعي). تقريبا" درهمه جاي دنيا بهتر تلقي مي شود كه شخص ثروتمند باشد تا فقير، قدرتمند باشد تا بي قدرت، و با اعتبار و احترام باشد تا بي اعتبار و احترام. با اينكه شايد نتوان به دقتگفت كه كدام يك از اين امتيازات اهميت بيشتري دارد، اما مي توان گفت: اين امتيازاتهمه مساوي تقسيم شده است . انساني كه در طول تاريخ تحول يافته است، امروزه نقشها و مشاغل گوناگوني را بر عهدهدارد، انساني كه در معرض تعارض هاست و در حال حاضر او را (بشر اجتماعي) و وجود اجتماعي مي ناميم. براي اينكه روند اجتماعي شدن صورت گيرد لازم است در جامعه تمايل بهاجتماعي كردن وجود داشته باشد و همچنين افرادي وجود داشته باشند كه اين مسووليت اجتماعي كردن را به عهده بگيرند. اين مقاله در ادامه محورهاي زير را مورد بحث قرار داده است. طبقه اجتماعي تحرك اجتماعي اشتغال زايي شناسايي و ايجاد انگيزه كمك به فرد براي انتخاب شغل در جهت علايق + و استعدادهاي شناخته شده ايجاد مراكز آموزش مشاغل به حفظ فرهنگ اصيل ايراني بايد توجه شود مراكز كارآموزي كارآموز و قرارداد كارآموزي اشتغال فرازهايي از مقاله در هر جامعه مشخصات و علايم متعددي چون، درآمد كم، تعليم و تربيت ناقص، درصد افرادغير ماهر در نيروي كار، زندگي در خانه هاي نامناسب و درصد بچه ها در خانواده هاي از هم گسيخته را مي توان شناخت فقر دانست براي اينكه محيط مساعد براي فعاليت اقتصادي به افراد به وجود آيد، نقش اشخاص در جامعه بايد بر اساس ظرفيت و توانايي آنها در ايفاي وظايف خويش انتخاب شود. ايجاد محيط مساعد براي فعاليت اقتصادي مستلزم آن است كه روابط موسسات و گروههاي مختلف به افراد با يكديگر و تعهدات آنها نسبت به صورت قرارداد و مقررات قانوني دارايمسيري مشخص باشد. اساسي ترين ويژگي اقتصادي بيمار يك كشور ناشي از آن است كه 1- اختلاف سطح درآمدهابسيار زياد است، 2- سرمايه زياد در آنها به معني نرخ سود بالاتر است. 3- معمولا" سرمايه هاي عظيمي در جريان توزيع كالا به كار گرفته مي شود و معمولا" قسمت اعظم منافعنصيب اين سرمايه ها مي شود، 4- ماليات صرفا به منظور كسب درآمد براي دولت، اخذ ميشود و نقشي در هدايت و كنترل اقتصاد ندارد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.