بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي آثار اقتصادي و اجتماعي مقرري بيمه بيكاري در زندگي كارگران استفاده كننده

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: شهريور 1378


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عزت الله سام آرام دانشيار دكترا مددكاري اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: نشريه كار و جامعه 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه درآمد، سلامت و تامين معيشت و اشتغال هر يك از افراد جامعه به ويژه قشرهاي مزدبگيربه علل گوناگون و پيدايش شرايط جديد ممكن است دچار ضعف و مشكل شوند و چه بسا زندگيفردي و خانوادگي آنها را تهديد مي كند. فنون جديد، جنگلها، آفات، بلاياي طبيعي و تحولات اقتصادي همواره با خود پديده اي به نام بيكاري ناخواسته و اجباري را رشد مي دهد و امنيت و آسايش و بهداشت رواني افراد و خانواده ها را سلب مي كند. ايجاد رفاه نسبي و تامين حداقل آسايش خاطر و آسودگي خيال براي همه اقشار جامعه به ويژه افراد غير مرفه كه به عللي ناخواسته بيكار مي شوند و منبع درآمديشان را از دست مي دهند، رسالتي است كه بر عهده بيمه هاي اجتماعي از جمله بيمه بيكاري گذاشته شده است. حال سئوال اين است كه به نظر استفاده كنندگان از بيمه بيكاري مشخص نماييم ميزان تاثير مقرريتعيين شده در بيمه بيكاري تا چه حدي در حفظ و تداوم كيفيت زندگي آنها نقش داشته است. بدين منظور با انجام يك تحقيق پيمايشي تلاش شده است تا مولفه ها و مشخصه هاي آنرا مشخص كنيم. سئوال اصلي تحقيق اين است كه ((به نظر استفاده كنندگان از بيمه بيكاري، ميزان و تاثير مقرري بيمه بيكاري در زندگي آنها چگونه است.)) اين مقاله در ادامه محورهاي زير را مورد بحث قرار داده است. هدف سئوالات فرعي تحقيق جامعه آماري نمونه گيري نتيجه ميزان رضايت از بيمه بيكاري تغييرات در زندگي كارگران بعد از بيكار شدن نگرش كارگران شاغل به بيمه بيكاري مقرري بيمه بيكاري در مورد بيمه بيكاري پيشنهادات بخش هفتم - منابع مورد استفاده اين مقاله در ادامه همراه با جدول ارائه گرديده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.