بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مشكلات ارزشيابي حقوق و بيمه نامه هاي بيكاري

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: بهمن 1378


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): جان كوست , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: نشريه كار و جامعه 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه كاركناني كه مشغول كار هستند، قادر نيستند از بيمه بيكاري استفاده كنند. مدت و ميزان حقوق در بين اين گروه متفاوت است. دريافت كنندگان بيمه بيكاري نه تنها حق دريافتچنين مزايايي را ندارند بلكه بايد استحقاق لازم را نيز داشته باشند. وجود طرح هايبيمه مشابه مالي (هم ارز مالي) به انتقال و جانشيني كمك مي كند. تمامي اين ابعاد براي خانواده هاي مرفه كه داراي اعضاي بيكار مي باشند و نيز براي تعيين خط مشي از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين مقاله، بعضي از ابعاد پيچيده سازماني را از طريق تجزيه و تحليل مزايا براي بيكاران در بسياري از كشورهاي اروپاي شمالي در سال 1996 و بارجوع به تجربيات اخير دانمارك بررسي مي كند. اين مقاله در ادامه محورهاي زير را مورد بحث قرار داده است. دو گروه (دو مكتب) نظام بهزيستي همگاني نظريه اقتصادي نئوكلاسيك محدوديت ها و پيچيدگي مزاياي نقدي براي بيكاران شايستگي - ارزيابي صلاحيت - عدم صلاحيت استحقاق - ميزان مزايا استحقاق - زمان مزايا مرحله تغيير مزايا جايگزيني مزايا مطالب آخر فرازهايي از مقاله مزاياي نقدي كه براي تامين حمايت اقتصادي بيكاران (كارگران بيكار) در نظر گرفته شده است. نمونه بارز و گويايي از برنامه هاي بيمه اجتماعي است كه در آن مسائلي دربارهمكفي بودن يا برابري اين مزايا در مقابل تبليغ وابستگي و عدم تمايل به كار كردن، مطرح مي شود. اقتصاد دانان نئوكلاسيك اين دو نظريه، اولين طرحهاي تامين اجتماعي را در نظر گرفته اند. اخيرا"، محققان بهزيستي، جنبه هاي حقوق اجتماعي طرحهاي بيمه اجتماعي گوناگوني را بررسي كرده اند و به تمايز بين انواع نظام هاي بهزيستي همگاني پرداخته اند.(كاري دقيق از اسينگ اندرسون 1990، پالم 1990 و كانكس 1991) هر دو گروه، گزارشاتي كامل از ضرورت مزاياي فراوان بيمه اجتماعي را بدست آورده اند. اقتصاد دانان عقيده دارند كه مزاياي بالا، بهره وري اقتصادي را تقليل داده و ممكناست بر رشد اقتصادي تاثير منفي بگذارد. در سالهاي اخير، فرضيه هاي شناختي بر مسائلاطلاعاتي و عملي تنظيم شده است و در زمينه تجزيه و تحليل اقتصادي مزاياي بيكاران ثبت شده است. به نظر مي رسد نظريه اقتصادي نئوكلاسيك دقيقا" راه منطقي عكس محققان نظام بهزيستيهمگاني را دنبال كند، در اينجا مزاياي پايين قابل پرداخت براي مدتي كوتاه به عنوانبهترين راه براي سر و سامان دادن به بازار كار به نظر مي رسند. هيچ كشوري حاضر به پرداخت مزاياي نقدي به بيكاران كه بارها با بي ميلي حاضر به قبول شغل مناسب پيشنهادي با دليل منطقي نيستند، نمي باشد، تفاوتهاي چشم گيري بين نظراتكشورهاي مختلف در اين سوال وجود دارد كه، آيا شغل پيشنهادي همانقدر كه بايد با زمينه تخصصي كارگر مرتبط باشد بايد به محدوده زندگي او هم مرتبط يا نزديك باشد تا بتوان آن را مناسب در نظر گرفت. در اكثر كشورها بيكاران در هر تخصصي كه باشند انتظار نمي رود كه بلافاصله به قبول شغل در زمينه متفاوت بپردازند. با اين وجود بعد از مدتيبعضي از كشورها از بيكاران انتظار دارند كه شغل پيشنهادي در خارج از زمينه تخصصي خود را بپذيرند. طرح هاي كمك اجتماعي در طرح سازماني آنها در كشورهاي همگاني كمتر تغيير مي كنند. آنها توسط مالياتها و سرمايه گذاري مورد آزمايش قرار مي گيرند. بنابراين كشورها ممكناست در طرح هاي بيمه بيكاري اجتماعي خودشان متفاوت باشند. پيچيدگي مزاياي نقدي و ارتباط آن با طرح هاي ديگر، بندرت افزايش پيدا مي كند. اغلب، كاربرد از درصدهاي تعويض، مقياس غيررسمي مزاياي فراواني كه درصد مزاياي مزد قبليرا نشان مي دهد، تشكيل شده است. در عوض، مقياس اقتصاددان نئوكلاسيك، درصدهاي تعويضميزان انگيزه هاي كار است. مرحله تغيير از بيمه بيكاري براي حمايت از بيكاري و كمك مالي اجتماعي فقط يكي از چند موارد حاصل بين طرح هاي بيمه اجتماعي مي باشد. گر چه طرح هاي مختلف در اصول داراي اهداف مختلف مي باشند و توسط صلاحيت، استحقاق متفاوت، و معيارهاي نيازمندي و نيكوكاري تحميل شده به دريافت كنندگان تهيه شده است. اين مقاله همراه با جداول ارائه گرديده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.