بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تحول اجتماعي و نقش تامين اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: دي 1378


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ميلي ج.تان , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: نشريه كار و جامعه 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: قسمت دوم مقدمه عدم ثبات و اطمينان به زندگي بشري و فعاليت هاي او در جهت امرار معاش، موضوعي استكه در دنياي كنوني به عنوان حقيقت و امري مسلم مطرح است. در حال حاضر عده كثيري ازجهانيان براي امروز زنده اند و روز به روز براي زندگي خود طرح و برنامه ريزي مي كنند. چرا كه نمي دانند آيا به واقع براي فردا غذايي براي خوردن، سرپناهي، براي زيستنو منبع درآمدي براي امرار معاش خواهند يافت، آيا تضميني براي پيري و بازنشستگي و حتي مرگ ايشان وجود دارد. هدف از اين مقاله كه قسمت هايي از آن در شماره هاي گذشته درج گرديده، توجه به موقعيت زنان و مردان، پيران و جوانان در شهرها و روستاهاي كشورهاي در حال توسعه است. اين مقاله در ادامه محورهاي زير را مورد بحث قرار داده است. تدابير سياسي اتخاذ شده پيشنهادهاي براي انجام يك برنامه تحقيقي فرازهايي از مقاله شناخت نيازهاي مخصوص رنان، شاغل و كارگر، خصوصا" لزوم حفظ سلامت و بهداشت و امنيتآنها در محل كار و ريشه كن ساختن تبعيض رفتاري نسبت به ايشان بخش مهم و اساسي مطالعات انجام شده بر روي كارگران و روابط كار و كارگري را تشكيل مي دهد، چرا كه خصوصا"در كشورهاي رو به رشد، چرخ صادرات به عنوان نيروي محركه ي رشد و ترقي كشور به دست زنان به حركت در مي آيد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.