بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نتايج بررسي اشتغال و بيكاري در مناطق شهري كشور

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: شهريور 1379


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): 0 بولتن بانك مركزي ج.ا.ا , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: نشريه كار و جامعه 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه هدف از گزارش نتايج بررسي اشتغال و بيكاري در مناطق شهري كشور در سه ماهه چهارم 1378، به عنوان يكي از بررسيهاي پايه اي اقتصادي و اجتماعي، جمع آوري آمار و اطلاعاتدر مورد ساختار نيروي كار در جامعه شهري مي باشد. اين آمار در دوره هاي متوالي جمعآوري گشته و به عنوان نماگري از وضعيت جاري و روند تغييرات ايجاد شده در اشتغال و بيكاري مورد استفاده قرار مي گيرد و همراه با ساير اطلاعات اقتصادي، امكان ارزيابي وتحليل سياستهاي كلان اقتصادي كشور را فراهم نمايد. از آنجا كه دسترسي به آمارهاي مربوط به جمعيت فعال اقتصادي به منظور طراحي و ارزيابي سياستهاي دولت در جهت بالا بردن سطح اشتغال ضروري مي باشد و جهت گيري كلي برنامهسوم توسعه اقتصادي نيز تحت تاثير بازار كار قرار دارد. بنابراين نتايج اين بررسي مي تواند مباني سياستگزاري هاي مربوط به تخصيص منابع مالي و ديگر عوامل را به منظورتوسعه و ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب روشن سازد. اين مقاله در پايان همراه با جدولي ارائه گرديده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.