بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: ناهمنگوني زيستي - كالبدي سكونتگاههاي حاشيه اي تهران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1380


سمينار: سمپوزيوم حاشيه نشيني و اسكان 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ناصر مهشيدزاده دهاقاني , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هدف اين پژوهش پراختن به ناهمگونيهاي زيستي- كالبدي سكونتگاههاي حاشيه اي شهر تهرانوارايه راهبردهايي است كه به تصميم گيري بهتر و برنامه ريزي كارآمدتر كالبدي و اجتماعي براي اين نقاط منجر شود و به بهبود شرايط زيستي - كالبدي آنها بيانجامد. دراين پژوهش مراكز سكونتي اكبرآباد و سلطان آباد به عنوان مطالعه موردي انتخاب شدهاند. فرضيات پژوهش : 1- نقاط سكونتگاهي غير رسمي پيرامون تهران با ناهمگوني زيستي و كالبدي شديدي مواجههستند. 2- وجود اين ويژگيها ضرورت برنامه ريزي متفاوت از برنامه ريزي كالبدي مرسوم را ميطلبد. 3- با بهره مندي و بكارگيري درست برخي ويژگيهاي موجود مانند روحيه مشاركت بالا و نزديكي اجتماعي بين ساكنين و علاقمندي شديد آنان به بهبود وضعيت موجود مي توان در چارچوب مديريت شهري و شهر سازي مشاركتي به ساماندهي اين نقاط و ايجاد شرايط زيستي - كالبدي مناسب اقدام كرد. طرح مسئله : " شهرسازي غير رسمي" نامي است كه مي توان به روند ساخت و سازهاي غير رسمي بي رويه،غير استاندارد و ناهمگون اتفاق افتاده در پيرامون شهر تهران در سالهاي اخير اطلاقكرد. دراين روند تعداد زيادي از مهاجرين سرازير شده به سمت تهران كه : 1- توانايي سكونت در شهر تهران را ندارند. 2- شغلي ندارند. 3- با موانع بازدارنده قانوني و مديريتي بسياري روبرو هستند؛ به نقاط حاشيه اي پيرامون شهر تهران روي مي آورند كه مي توان آنها را به سه دسته تقسيم كرد : 1- نقاط سكونتي باهسته روستايي، 2- شهركهاي در حال شكل گيري يا گسترش ،3- نقاط شكل گرفته پيرامون مراكز فعاليتي. ار جمله ويژگيهاي اين مناطق مي توان به تراكم خالص و ناخالص بسيار بالا و ازدحام جمعيت در كوچه ها و معابر و مراكز آموزشي ، بهره مندي بسيار كم از خدمات عمومي، روابط اجتماعي بسيار بالا و نزديك ، كنترلهاي اجتماعي شديد، مشاركت اجتماعي بالا در حلمسكلات مالي و رفع نيازها و حل دعوا و درگيري ، دوري كردن از قانون و مراكز انتظاميدر مراحل اوليه رشد، ساخت و سازهاي پنهاني و شبانه و سريع و غير استاندارد. امكانبالاي شيوع بيماري ، نفوذ بالاي شخصيتهاي غير موجه نظير زمينه داران و مالكان و بورس بازان زمين . در چنين حالتي نه مديريت رسمي شهري و روستايي و نه برنامه ريزي شهري رسمي- سنتي، هيچكدام توانايي هدايت و ساماندهي چنين نقاطي را ندارند بلكه به نظر مي رسد كه مي بايست باهمكاري خود مردم و براي آنان به بهسازي محيط كالبدي، زيستي و اجتماعي همت گماشت. هدف اين پژوهش اثبات فرضيات مطرح شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.