بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: فزوني تسليحات و توسعه نيافتگي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1367


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ويلي برانت , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: پيام يونسكو 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه توسعه و صلح مسائلي داراي بستگي متقابل و داراي چنان اهميت حياتي بين المللي اي هستند كه، به خصوص اگر جنبه بوم شناختي نيز به حساب آورده شود، سرنوشت سياره ما و سرنوشت بشريت بستگي به يافتن راه حل هاي مناسبي براي آنها دارد. در تحليل هاي علمي و در عرف سياسي اين بستگي هاي متقابل غالبا" در نظر گرفته نمي شوند. گر چه ارتباط نزديك بين صلح و توسعه در كشورهاي جنوب به طور بي واسطه اي روشناست، اين نيز راست است كه مصائب جنوب تاثيري مستقيم بر كشورهاي شمال دارند. گزارش هاي تسليم شده از سوي كميسيون برائت (1977)، كميسيون پالمه (1980)، و كميسيون برونت لند (1987) به نحوي استوار بر مفهوم مسئوليت مشترك براي آينده سياره ما مبتني بودند و نيز به مفهوم بستگي متقابل - گر چه با تاكيدي متفاوت - اهميت مي دادند. مفاهيم ((منافع مشترك)) ، ((امنيت مشترك)) ، و ((آينده مشترك)) ايجاب مي كنند كه رويارويي سازن ناپذير در سراسر جهان پايان يابد و جاي خود را به همزيستي هماهنگ دهد. هيچ يك از مسائل اصلي حاكم در بين ملت هاي صنعتي شده و كشورهاي در حال توسعه را نمي توان به وسيله رويارويي به نحو موثري حل كرد. راه حل هاي منطقي تنها بر گفتگو و همياري مبتني توانند بود. اما اين امر بدون درك تازه اي از وابستگي هاي متقابل امكان پذير نخواهد بود. جوانبمثبت بسياري براي اين بستگي متقابل وجود دارند: همه كشورها از تقويت بنيه اقتصاد جهاني، كه مستلزم كاهش بدهي هاي ملي و بهبود آب و هوا براي رشد و سرمايه گذاري است،سود خواهند برد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.