بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: طبقه، كاست و قدرت

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1365


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): امبالال سومابهاي پاتل , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: پيام يونسكو 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه دليل اصلي فقر در كشورهاي در حال پيشرفت معمولا" به عقب ماندگي اقتصادي يا فعال نبودن مناطق روستايي نسبت داده مي شود كه بيشترين بخش جمعيت در آنجا ساكنند. در هندشغل عمده مردم روستايي كشاورزي است كه 40 درصد كل محصول داخلي را تشكيل مي دهد. درحالي كه درآمد كارگران كشاورزي عمدتا" زير سطح متوسط ملي و اغلب در سطح بخور و نمير است. اين امر دلايل چندي دارد كه در زير به مهمترين آنها اشاره مي شود: - ميزان ناچيز زمين قابل تملك (كه خود به دنبال نظام تقسيم زمين ميان تعداد زيادياز مردم كاهش بيشتري يافته بود) - فقدان تسهيلات آبياري، به طوري كه كشاورزان مي بايست به اميد باران و هوس طبيعتبنشينند. - فقدان منابع مالي كافي براي تهيه بذر، كود، ابزارهاي كشاورزي يا پرداخت هزينه كارگران فصلي. - نبودن دستگاههاي اداري مطلوب، نظير تعاونيها، كه بتوانند امور مربوط به خريد، فروش و توليدات كشاورزي را اداره كنند. - نبودن تسهيلات حمل و نقل و شبكه جاده هايي كه بتواند ميوه و سبزيجات تازه را بهطور سريع انتقال دهد. - فقدان دانش كشاورزي و عدم استفاده از امكانات موجود جهت ترتيب دادن برنامه هاي آموزش كشاورزي. ميزان بارآوري مزارع كوچك عموما" پائين و سود ناشي از سرمايه گذاري در آنها بسيارناچيز است. تنگدستي صاحبان مزارع كوچك و كارگران غير ماهر كشاورزي بر اثر اين واقعيت كه آنها امكان يافتن شغل در بخشهاي ديگر كشاورزي و در نتيجه امكان دستيابي به درآمد بيشتر در فصلهاي كسادي را ندارند بدتر شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.