بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: فقراي نوين

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1365


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): جيوواني سارپيلون , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: پيام يونسكو 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه در دهه گذشته، سه پديده در غرب مشاهده شده است كه به تدريج موجب دگرگونيهاي عمده اي در ساختارهاي توليد، جامعه و حتي فرهنگ گرديده است. اين سه پديده عبارتند از توقفگسترش بزرگ- شهرها، رويش قارچ مانند بنگاههاي كوچك و متوسط و شخصي شدن دوباره كار.مجموعه تاثيرات اين سه پديده بدون شك نمايانگر پايان دوره صنعتي است، كه بتدريج نشان داد با تولد غولهاي صنعتي و، در پيرامون آنها، رويش منظومه هاي شهري عظيم همراهاست، منظومه هايي كه در آنها ((طبقه كارگر)) شكل فعلي خود را يافته است. اين دگرگوني تاحد بسيار زيادي با تاسيس بنگاههاي صنعتي بزرگ، بلافاصله پس از جنگ جهاني دوم، عملي شده است كه در پي دستيابي به حداكثر سود ناشي از صرفه جويي هاي اقتصادي در حوزه هاي فني و توليد بودند. اما تمام معايب اين سرمايه گذاريهاي گسترده ازاواخر دهه 1960 به بعد به طرز دردآوري آشكار گرديد و معلوم شد كه در رابطه با سازمان مديريت كار معايب اين كار در مقايسه با اين امتيازات فني آشكارا بيشتر است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.