بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: زنان در حاشيه

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1365


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): احمدمصطفي ديوپ , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: پيام يونسكو 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه محروميت اجتماعي زنان در كشورهاي جهان سوم از نهادهاي پدرسالارانه اي ريشه مي گيردكه ضوابط، ارزشها و الگوهايش انحصارا" به توسط مردان تعيين مي شود. تعبيرات ايدئولوژيكي سبب مي شود كه زنان ((دائما" در معرض نقض ارزشها)) قرار گيرند. طبق اين چارچوب سنتي، زن از همان ابتداي تولد به تحقير نگريسته مي شود. ((از لحاظبيولوژيكي مادربودن، زن را از ديگران جدا مي كند، ناپاك بودن از لحاظ اخلاقي سبب ميشود كه منزوي گردد، و از لحاظ متافيزيكي صرف وجود او گناه است و مذاهب بزرگ محكوميت او را به نحوي نظام دار عرضه كرده اند : گناه اوليه در مسيحيت، و تجسم يافتن در بدن يك زن به عنوان مجازات براي تلف كردن زندگي در هندوئيسم)). اسلام نيز قلمرو زن ومرد را به تفصيل مرزبندي مي كند. اندروني كه قلمرو زن است و خود زن نيز جزو حرم مرد است، و بيروني كه جولانگه مرد و كلا" در انحصار جنس مذكر است. ((و هر نوع تداخل بين اين دو بخش به توسط مجموعه اي از شعائر اكيدا" تحت نظارت است)). به اين ترتيب نقش سنتي توليد مثل و تغذيه كودكان يكي از موانع عمده بر سر راه شركتزن در كارهاي اجتماعي است. اين نقش زيستي - اجتماعي براي زنان در حكم يك مانع است،زيرا آنها را - كه در چنبره مسئوليتهاي مربوط به نگاهداري كودكان محبوس شده اند -مجبور مي كند كه با مزدهاي بخور نمير در مزارع كشت و صنعت كشورهاي جهان سوم كار كنند. ((تقسيم بين المللي كار زنان را به عنوان مادران كارگر، همسران كارگر و خواهرانكارگر طبقه بندي مي كند. سود شركتهاي ملي و بين المللي به قيمت مزد ناچيز اين ((همسران)) به مقادير كلان تبديل مي شود و همين مزدهاي كم توجيهي ايدئولوژيكي براي نابرابري دو جنس در نظر گرفته مي شود)). جذب شدن زنان به كارهاي نيمه كارگري ناشي از موقعيت پايين و نامطلوب زن در روستا و همچنين ناشي از اين برداشت است كه سرنوشت زن كاركردن در خانه است و اين كاري به دليل غير توليدي بودن نمي تواند در سطح آماري مطرحشود و در نتيجه مسئولان و تصميم گيران اجتماعي وجود آن را ناديده مي گيرند. وانگهي زنان از داشتن ابزار توليد محرومند، زيرا در بسياري نقاط نمي توانند وارث ملك شوند و در نتيجه دستيابي آنها به كشاورزي بسته به رسوم و شرايط متعارف اجتماعي است و از جمله اينكه زن بايد ازدواج كند يا دست كم موقعيت شناخته شده اي در جامعه دارا باشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.