بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: رابطه رشد اقتصادي و توزيع درآمد با روند فقر در ايران با استفاده از رويکرد فازي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1387


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حسين صادقي استاديار دكترا علوم اقتصادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 151 

شماره نشريه: 28 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: توزيع درآمد,رشد اقتصادي,فقر,منطق فازي 

چكيده: ديگر مولف: ارشک مسائلي - دانشجوي کارشناسي ارشد اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرس طرح مسأله: فقر و محروميت، در بيش‌تر کشورها يکي از مسائل و مشکلات مهم براي دولت‌ها و به‌ويژه برنامه‌ريزان است. دسترسي به اطلاعات فقر براي اجراي سياست‌هاي کلان اقتصادي مهم است، بدين منظور در اين تحقيق روند کلان فقر در ايران مشخص شده است. روش: در اين مقاله از منطق فازي و نرم افزار مطلب (MATLAB) براي ايجاد روند سري زماني سالانه فقر (غيرقابل مشاهده) در ايران طي دوره زماني 1383- 1368 استفاده شده است. يافته‌ها: محاسبات نشان داد که به طور کلي روند فقر در ايران نزولي بوده و بيش‌ترين و کم‌ترين ميزان شاخص فقر در سال‌هاي1370 و 1382 رخ داده است و در سال‌هاي1380و 1372 نيز به ترتيب داراي ماکزيمم و مينيمم نسبي مي‌باشد. نتايج: با توجه به دوره تناوب 10 ساله روند فقر در ايران، برنامه‌ريزان کشور مي‌توانند اين روند را با ابزار سياستي خود تغيير دهند و به مسير دلخواه خود براي مقابلهبا فقر سوق دهند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.