بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: فقر چيست؟

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1376


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): هادي غبرائي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: پيام يونسكو 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: فقر را معمولا" نبود درآمد مي دانند، زيرا تصور مي شود كه درآمد تا حدود زيادي تعيين كننده سطح زندگي مادي هر فرد است. از اين رو، اگر درآمد 1 دلار در روز را فرض كنيم دراين صورت 33 درصد جمعيت جهان در حال توسعه، يا 1/3 ميليارد نفر فقير محسوب مي شوند. تقريبا" نيمي از آنان - يعني بيش از 550 ميليون نفر - در آسياي جنوبي، 215 ميليون نفر در افريقاي جنوب صحرا و 150 ميليون نفر در امريكاي لاتين به سر مي برند. اما ((فقر درآمد)) تنها بخشي از كل فقر است. درست همان طور كه توسعه انساني جنبه هاي بسيار وسيعتر از درآمد را دربرمي گيرد، فقر را نيز بايد داراي ابعاد گوناگون دانست. يك شاخص جديد و چند بعدي محروميت انسان، يعني شاخص فقر توان (CPM) در گزارش توسعهانساني 1996 توسط برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) مطرح شد. اين گزارش، با هدف تكميلملكهاي فقر درآمد، مانند شاخص توسعه انساني UNDP، بر تواناييهاي انسان تاكيد مي كند. اما به جاي بررسي وضعيت ميانگين تواناييهاي مردم، درصدي از مردم فاقد تواناييهاياساسي، يا دست كم ضروري انسان را منعكس مي كند. شاخص فقر توان فقدان سه قابليت يا توانايي را در نظر مي گيرد: 1) توانايي تغذيه خوب و حفظ سلامت - نسبت كودكان زير پنج سالي كه كمبود وزن دارند نمايانگر آن است. 2)توانايي توليد مثل سالم - نشانه آن نسبت زايمانهايي است كه زير نظر كاركنان تعليم ديده بهداشتي انجام نمي گيرد. 3) توانايي آموزش ديدن و دانش اندوختن - بيسوادي زنانحاكي از آن است اين شاخص به علت تاكيد بر محروميت زنان، كه در برخي كشورها شديد است، در خور توجه است، اكنون ديگر همگان مي دانند كه محروميت زنان بر توسعه انساني خانواده ها و جامعه تاثير معكوس دارد. بر اساس خط فقر درآمد ملي، 21 درصد مردم كشورهاي در حال توسعه زير خط فقر زندگي ميكنند. در مورد فقر توان اين رقم 37 درصد است. به عبارت ديگر، 900 ميليون نفر از مردم كشورهاي در حال توسعه از لحاظ درآمد فقيرانه، در حالي كه 1/6 ميليارد نفر از لحاظ توان در فقر به سر مي برند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.