بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: سلاحي جديد عليه فقر

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1376


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ژوزه گارسون , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: پيام يونسكو 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه خرده وام دهي، اين سلاح جديد مبارزه با فقر براي آنكه كاملا" كارا و موثر باشد بايد در بطن استراتژي گسترده اي براي توسعه فرهنگي، آموزشي و اجتماعي جاي گيرد همه چيز با اين پرسش آغاز شد كه يك دولت فردي، مي تواند ارائه دهد؟ به عبارت ديگر،چه سياستهايي را در مبارزه با فقر بايد در پيش گرفت و چگونه مي توان موفقيت اين سياستها را ارزيابي كرد؟ اقتصاددانان پس از اندكي ترديد و درنگ، تعريفي را در پاسخ به اين پرسشها ارائه دادند كه مي شد با آن، مقياسهاي فقر را تعيين كرد و پيشرفتهاي انجام شده در مبارزه باآن را ارزيابي كرد. اين تعريف چنين است : فقر وضعيت كسي است كه از يك سو درآمدي بسيار كمتر از باقي مردم دارد و از سوي ديگر، از دستيابي حقيقي به خدمات پايه اي و ضروري براي زندگي، همچون بهداشت، مسكن و آموزش محروم است. در يك جمعيت معين، فقيران كساني هستند كه كمترين درآمد و در نتيجه، كمترين مصرف را دارند. همچنين فقيران كسانيهستند كه به دليل بي بهره بودن از خدمات همگاني دولت براي همه شهروندان، در بدترينكيفيت زندگي به سر مي برند. در چنين بافتي، كاهش فقر عبارت است از تمركز بر هدفي مشخص (در اينجا يعني كم درآمدترين قشرهاي جمعيت)، از رهگذر اين دو پارامتر. و سياست كاهش فقر در صورتي به هدف خود خواهد رسيد كه افزايش پايدار درآمدهاي اين قشر از جمعيت را فراهم آورد. اين مقاله در ادامه محورهاي زير را مورد بحث قرار داده است. برنامه هاي خودياري از اعتبار تا پس انداز چالش اصلي  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.