بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: پلي بر شكاف فقر

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1376


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عادل رفعت , ساير آثار   بهجت النادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: پيام يونسكو 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه براي بسياري از ما كلمات دارايي، اعتبار، اندوخته و پس انداز، يادآور دنياي داد وستدهاي كلان و فعاليتهاي بانكي در مقياس وسيع است. اين انديشه كه اين داد و ستدهايمالي مي تواند به صورت كوچك و خرد درآيد ظاهرا" خلاف عقل مي نمايد، اما مدتي است كهچنين اتفاقي در حال وقوع است. دارايي و نداري ديگر دو دنياي متفاوت نيستند. در هر قاره دهها ميليون خانواده اي كه زماني در حاشيه جوامع زندگي مي كردند اكنون در مقياس كوچك به امكانات اعتباري، پسانداز و سرمايه گذاري دسترسي دارند. اصطلاح خرده وام دهي براي توضيح بده بستانهايانها رواج يافته است. خرده وام دهي چنان اهميتي پيدا كرده كه يك گردهمايي جهاني سران در فوريه امسال در واشينگتن دي سي به آن اختصاص داده مي شود. چه چير موجب اين جدايي از شيوه بانكداري سنتي شده است؟ شرايط واقعي زيربنايي اين دگرگوني چه بوده است؟ چه انتظاري، بويژه در مصاف با فقر، مي توان از آن داشت؟ اين شماره يونسكو مي كوشد تا به اين پرسشها و ديگر مسائل مهم مربوط به خرده وام دهي پاسخدهد. هيچكس چنين نمي پندارد كه خرده وام دهي نوشداروي فقر است، اما بدون ترديد مي تواندبه مردان و بويژه زناني اميد بدهد كه اغلبشان بي سوادند، كساني كه فعاليتهاي اقتصادي آنان تا به حال چنان پراكنده و خالي از اطمينان بوده كه هرگز به لحاظ آماري به حساب نمي آمده است. اميد آنكه بتوانند از دور باطل فقر قدم بيرون بگذارند و از قيد خفت عمري مطرود جامعه بودن رها شوند. اما آنچه در واقع تازگي دارد اين نيست كه اين آدمها كم كم احساس اميد مي كنند، بلكه اين است كه بعضي بانكها دارند آنها را جدي مي گيرند و از طريق بررسي اهداف و روشهاي آنان و تطبيق دادن خودشان با نيازمنديهاي فعاليت اقتصادي خرد، واكنش مناسب نشانمي دهند. شايد دليلش اين باشد كه فقر در بسياري از كشورها چنان ابعادي پيدا كرده است كه كمكم فعاليت اقتصادي را در تنگنا مي اندازد، انسجام اجتماعي را نابود مي كند و توسعهرا مختل مي سازد. وقتي شكاف بين فقر و رفاه تا اين اندازه عميق باشد، لحظه اي فرا مي رسد كه تنها مسئله اي كه ارزش مطرح كردن پيدا مي كند، اين است كه چه مي توان كردتا آنان را به اجتماع بازگرداند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.