بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: پناهندگي، سنتي پر مخاطره

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1376


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): آسيه عزيزي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: پيام يونسكو 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه كشورها بيش از پيش ورود پناهندگان را به سرزمين خود محدود مي كنند. مسئله حمايت از انسانهايي كه مورد ظلم و ستم واقع مي شوند از ديرباز انديشه جامعهبشري را به خود معطوف داشته است. در تاريخ تمدنهاي مديترانه به نوشته هايي در اين باره برخورد مي كنيم. در اواخر سال 2000 قبل از ميلاد، در معاهده اي بين مصر و حتي ها شرايطي براي امنيتو بخشودگي مجرمين سياسي كه به مصر مسترد مي شدند تعيين گرديد. كتاب تورات پر است از اشاره به تبعيدهاي اجباري و حمايت از مردمي كه از كشيدن بار ظلم گريزانند. پشتيباني و دفاع از پناهندگان و پناهگاهها به عنوان وظيفه اي مقدس، بارها موضوع ادبيات يونان باستان قرار گرفته است. اما اولين شاهكار ادبي كه مستقيما" به اين موضوع پرداختتراژدي ملتمسان است اثر آيسخولوس كه در آن نويسنده تلاش كرده بين موضوعات مقدس، سياسي و اجتماعي رابطه برقرا كند. بنابر افسانه ها، واقعه مهمي كه در رم، شهري كه درآن جنبه تقدس پناهگاهها كمتر موردنظر بوده، رخ داده است ايجاد پناهگاه در مكاني بوده كه به خداي آسولائوس اختصاص داشته است. تيت ليو در كتاب خود به نام تاريخ رم نشانمي دهد كه چگونه بنيان گذاران شهرها از اصل پناهندگي به عنوان ابزاري براي سياستگزاريهاي جمعيت شناختي استفاده مي كردند. اين مقاله در ادامه محورهاي زير را مورد بحث قرار داده است. وضعيت پناهندگان از تئوري تا عمل افزايش محدوديتها  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.