بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: پناهندگان ميليوني

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1376


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): روني برومان , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: پيام يونسكو 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه تعداد پناهندگان هيچگاه تا بدين حد زياد، و دوران پناهندگي آنها تا بدين حد دراز مدت نبوده است. بيش از شانزده ميليون پناهنده در جهان وجود دارد. در پس اين رقم وحشتناك، واقعيت زندگي انسانها و ماجراهاي فردفرد انسانهايي است كه پشت حصار اردوگاهها و گاه پشت سيمهاي خاردار جريان دارد. اردوگاههايي كه در آنها براي ادامه حيات بايد از آزادي چشمپوشيد، و در آنها امنيت انسانها نه به مدد قانون، كه با حبس تضمين مي شود. پناهندهبودن تن دادن به گونه اي بي عدالتي است براي رستن از بي عدالتي ديگر، و تن دادن بهرنجي است براي رهايي از رنجي ديگر. هر چند متاسفانه گاه پيش مي آيد كه پناهندگي وضعيتي هميشگي تلفي شود، درك تحولات ودلايل اين جريانهاي بزرگ مهاجرت اهميت دارد. از سال 1990 حدود 10 ميليون نفر از افرادي كه جلاي وطن كرده بودند به ميهن خود بازگشته، زندگي اي را كه ناگزير از ترك آنبوده اند، از سر گرفته اند. ذكر اين نكته نيز مهم است كه نيمي از كل پناهندگان يعني 8/6 ميليون نفر از آنها فقط اهل چهار كشور (فلسطين، افغانستان، رواندا، بوسني - هرزگوين) هستند. آيا اين بدان معناست كه مشكل پناهندگي خاص جهان سوم بوده و كشورهاي صنعتي با آن بيگانه اند؟ قطعا" چنين نيست. پروتستانهايي كه پس از الغاي فرمان نانت در سال 1685 ناگزير از ترك فرانسه شدند نخستين گروهي بودند كه پناهنده به شمار رفتند. 300000 پروتستان براي گريختن از دراگونادها (dragonnades، آزار پروتستانها توسط سربازان لويي چهاردهم كه دراگون ناميده مي شدند). تغيير اجباري مذهب و محروميت از كار، پادشاهي لويي چهاردهم را ترك كردند تا در كشورهاي مجاوري پناه يابند كه دين اصلاح شده (پروتستانتيسم) در انها رايج بود. آنها نخستين جلاي وطن كرده هايي بودند كه ديگران برايشان احساس مسئوليتي خاص داشتند كه دراين مورد خاص، اين احساس مسئوليت همبستگي ديني بود. اين مقاله در ادامه محورهاي زير را مورد بحث قرار داده است. انساندوستي و دهشت وضعيت متغير پاكسازي قومي 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.