بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: حاشيه نشيني و استراتژيهاي توسعه

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1380


سمينار: سمپوزيوم حاشيه نشيني و اسكان 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): يونس محمدي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: حاشيه نشيني در هر سه مفهوم كلان خود يعني: زاغه نشيني (باقريب ده عنوان رايج در زبانهاي انگليسي، فرانسه، اسپانيولي و آلماني)، انسانهاي حاشيه اي (معادل تهي دستان)،و استقرار پيراموني (در الگوي مركز- پيرامون) باراهبردهاي توسعه هم پيوند است و درواقع خروجي اين الگوهاست. اگر چه از نظر زماني سرآغاز راهبردهاي توسعه، انقلاب صنعتي در كشورهاي توسعه يافته امروز و اقتصادهاي برنامه اي است.(الگوي كلاسيك) اما دراين مقاله استراتژيهاي 50 سال اخير در كشورهاي در حال توسعه درارتباط با حاشيه نشيني مورد بررسي قرار خواهد گرفت كه خود از بحث انگيزترين چالشها و پارادايمهاي آغاز هزاره سوم ميلادي است كه بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و بويژه UNDP در ده گزارشساليانه خود (1990 تا 2000 ميلادي) برآن تاكيد دارند. براي نمونه كوفي عنان در رابطه با مفهوم و پتانسيل انسانهاي حاشيه نشين در گزارش خود در تابستان 2000 ميلادي اعلام كرد كه راهبردهاي توسعه به رغم دستاوردهاي مثبت و قابل توجه خود هنوز ناكارا بهنظر مي رسند. زيرانيمي از جمعيت شش ميلياردي جهان هنوز فقيرند و روزي كمتراز دو دلار دارند و اضافه مي كند يك و نيم ميليارد نفر زير خط فقر(با كمتر از يك دلار درآمدروزانه) زندگي مي كنند. قريب 700 ميليون از اين رقم را انسانهاي حاشيه اي شهري برآورد مي كنند كه بخصوص قادر به تامين مسكن خود نيستند. مقاله ضمن بررسي تفصيلي تر توزيع حاشيه نشين ها و تحولات آن در رابطه با راهبردهايتوسعه، تا حد امكان به وزن سنجي دستاوردهايي مي پردازد كه از نظر نگارنده، خود پيششرط شناخت شناسي تدوين استراتژي مناسب بومي (ملي) ارزيابي مي شود. در مقاله فراتراز شاخص هاي درآمدي و مسكن از ساير شاخص هاي توسعه انساني در تبيين موضوع نيز استفاده مي شود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.