بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: آينده زنان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1371


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فاطمه مير , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: پيام يونسكو 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه راه دشوار دستيابي به دموكراسي غير جنسي و غير نژادي تبعيض جنسي، كه ذاتي جامعه افريقاي جنوبي است، در سنتهاي قومي جوامع چند فرهنگي ريشه دارد و تا حدود زيادي از طريق پذيرش خود زنان اعمال مي شود. هر گروه نژادي و قومي از نظام ارزشهايي پيروي مي كند كه زنان را فروتر از مردان مي شمرد. دولت آپارتايد اين ارزشها را تحكيم و در برخي موارد نيز آنها را در نظام حقوقي خود وارد كرد. طرفداران افراطي حقوق زنان در افريقاي جنوبي خانواده را مبناي ستمكشي زنان مي دانند. در حالي كه، اكثريت عظيم زنان افريقاي جنوبي، به ويژه زنان سياهپوست افريقايي، خانواده را سرچشمه قدرت عاطفي و عرصه شكوفايي شخصيت خود تلقي و نقش خود را همچون مادر و زن خانه دار ارزيابي مي كنند. جدايي شان از قلمرو سرمايه و قدرت گويي آنان را نسبت به مردان كمتر جاه طلب و بيشتر متكي به ارزش بار آورده و سعادت آنان را تا حدودزيادي به خانواده وابسته كرده است. زنان سياهپوست افريقاي جنوبي مبارزه رهايبخش را از درون خانواده و در پاسخ به ستميكه خانواده مي كشد - يعني دستمزدهاي پايين تر از حد معيشت، فقدان يا ناكافي بودن آموزش و پرورش، مسكن و خدمت درماني و غيره - آغاز مي كنند. در خلال اين مبارزه، زنانبه توان خود پي برده و خواهان آزاديهاي خود نيز شده اند. آنان نه تنها خانواده را نهاد ظلم نمي شمرند، بلكه انقياد مردم افريقا را ناشي ازهتك حرمت خانواده افريقايي و ناشي از شيوه هايي مي دانند كه اعضاي خانوده را به صورت كالا و واحدهاي كار در مي آورد. بيشتر زنان افريقاي جنوبي موقعيت فروتر خود را مي پذيرند و احساس ستم نمي كنند - اين امر در مصاحبه هاي موسسه تحقيقاتي سياهپوستان با تقريبا" هزار زن هندي، افريقاييو رنگين پوست كه در كارخانه هاي دوربان كار مي كنند تاييد مي شود. آنها خود را ازمردان، كه آنان را قربانيان مستقيم سلطه سفيدپوستان مي دانند، بيگانه و جدا احساس نمي كنند. مگر اين مردان نبودند كه با استعمارگران جنگيده و شكست خورده اند، در اعتراضهاي سياسي بيشترين تلفات را داده اند و از استثمار بيرحمانه سرمايه داري بيشترينرنج را تحمل كرده اند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.