بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: كودكان شاغل در دنياي امروز

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1371


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سيدعلي اكبر مرعشي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: پيام يونسكو 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه مشاغل كودكان را مي توان به طور كلي و عمده به سه بخش اقتصادي تقسيم كرد: بخش كشاورزي، بخش به اصطلاح خدمات ((غيررسمي شهري))، و بخش خدمات خانگي (خدمتكاري). در هر سه بخش كودكان به طرز نامناسبي مورد بهره برداري و استثمار قرار گرفته اند، در هيچيكاز آنها دستگاه با نفوذ و موثري براي كنترل و جلوگيري از كار كودكان وجود ندارد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.