بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بچه هاي خيابان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1371


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فلور رومرو , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: پيام يونسكو 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه اين بچه هاي رها شده در كوچه پس كوچه هاي شهرهاي بزرگ، اين تازه بالغان گمراه و شروري كه ما سعي داريم وجودشان را ناديده بگيريم كيستند؟ از كجا آمده اند؟ اين هيبي هاي نوبالغ از كجا سربرآورده اند و باعث وباني شان كيست؟ اين بچه ها، كه به قولي ((ياغيهاي شهري))اند، زندگيشان به ولنگاري مي گذرد، و كودكيشان از دست رفته است. از كاورش ويكتورهوگو (در بينوايان) تا نوجوانان انگلستان صنعتي، هر دوره اي و هر نسلي بچه هاي آواره خاص خود را داشته است، ولي رشد فزاينده چنين پديده اي در عصر مابي سابقه است. تا به حال صدها هزار از اين بچه ها را در كوچه هاي پايتخت بسياري از كشورها ديده ايم كه مثل كنه به هر رهگذري مي چسبند تا سكه اي ناقابل گدايي كنند. شمار اين بچه هاواقعا" بيرون از تصور است. در اين سي سال اخير، مي توان در تمام خيابانهاي امريكاي لاتين آنان را ديد كه كفشواكس مي زنند، روزنامه مي فروشند، ماشين شويي مي كنند. اينها توي كوچه بزرگ شده اند، توي كوچه به سر برده اند، انگار سنگفرش كوچه جذبشان كرده و از رفتن به خانه بازشان داشته است، اما مگر سرپناهي هم دارند؟ اين كودكان غالبا" در خانواده هاي فقير به دنيا آمده اند، يا والدينشان متاركه كرده اند، مادري كه تنها مانده، پدري كه همسرش را كتك مي زده و رفتار بي رحمانه اي بافرزند يا فرزندانش داشته، خانواده اي كه به واقع جهنم است، جهنمي كه در آن فقر حاكماست، نه ناني براي خوردن دارند و نه پولي براي تهيه دفتر و مداد مدرسه، و نه حتي بضاعت استفاده از وسيله نقليه همگاني. مادر، خسته از كار طاقت فرساي خانه داري، بايد بچه ها را تر و خشك كند، شكمشان راسير كند، بعد هم بايد بنشيند و شاهد آواره شدنشان در كوچه ها باشد، جلوشان را هم نمي تواند بگيرد. پدر در اين گونه خانواده ها يا بيكار است يا كم درآمد، رفتارش هم خنثي است، چون براي شندرغاز مدام بايد جان بكند. اين مقاله در ادامه محورهاي زير را مورد بحث قرار داده است. تاوان فقر كنار پياده رو ها به بچه من كار نداشته باشيد 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.